Město Bystřice
Bystřice
Město Bystřice
Bystřice

Volby do zastupitelstev obcí 2022. Více info »

PRACOVNÍ NABÍDKA | Bystřice hledá projektového manažera

web-ikona

Tajemnice Městského úřadu Bystřice vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení pracovní pozice referent rozvoje územních samosprávních celků. Uzávěrka přihlášek je 30. července 2021 do 10:00 hodin.

 

Popis práce:

Veřejné zakázky

 • příprava, administrace, zveřejňování zadávacích řízení zakázek malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek včetně přípravy smluv či podkladů pro právní kancelář

Projektové řízení

 • příprava a koordinace projektů, projektových žádostí o dotaci, práce v IS ISKP 2014+, zajišťování povinné publicity
 • spolupráce s ostatními právnickými subjekty ve vlastnictví města v oblasti dotačního poradenství a přípravy projektů
 • komunikace s architekty, projektanty
 • zásobník projektů, sběr, třídění a vyhodnocování požadavků osad a PO města
 • spolupráce při tvorbě strategických dokumentů města
 • spolupráce s MAS Posázaví o.p.s.

Zdravé město Bystřice

 • příprava a zajišťování aktivit

Odměňování:

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízení vlády cč. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění, platová třída 9

Místo výkonu práce:

Městský úřad Bystřice se sídlem Dr. E. Beneše 25, Bystřice, 257 51, celé správní území

Pracovní poměr:

 • na dobu neurčitou se zkušební dobou v délce 3 měsíců
 • Nástup: po ukončení veřejné výzvy, nejdříve od 23.8.2021

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

Splnění předpokladů dle § 4 odst 1 zák. č. 312/2002 Sb. v platném znění, tj. úředníkem se může stát fyzická osoba, která:

 • je státním občanem ČR, popřípadě fyzická osoba
 • cizí státní příslušník s trvalým pobytem v ČR, dosáhla věku minimálně 18 let
 • je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná ve smyslu ust. § 4 odst. 2 uvedeného zákona
 • ovládá jednací jazyk

Požadavky zaměstnavatele:

 • minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou
 • výborná znalost českého jazyka a vyjadřovací a formulační schopnosti
 • výborná znalost na PC, prezentační schopnosti
 • výborné organizační, koordinační a komunikační schopnosti, umění jednat s lidmi
 • schopnost pracovat samostatně i v kolektivu
 • ochota se dále vzdělávat
 • zodpovědnost a spolehlivost, časová flexibilita a pracovní nasazení
 • zdravotní způsobilost

Výhodou:

 • praxe ve veřejné správě
 • základní znalost legislativy veřejné správy (např. zák. č. 128/2000 Sb., zákon o obcích) - orientace v oblasti dotačních titulů, fondů EU, národních zdrojů, atd.
 • znalost informačního systému IS KP2014+
 • znalost správního území města Bystřice
 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti dle zákona č. 312/2002 Sb.

Náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • kontaktní údaje uchazeče (číslo telefonu a e-mailová adresa)
 • soupis příloh
 • datum a podpis uchazeče
 • souhlas se zpracováním osobních údajů

K přihlášce uchazeč připojí:

 • motivační dopis
 • strukturovaný životopis
 • souhlas se zpracováním osobních údajů
 • výpis z Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad není vydán, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
 • ověrřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • čestné prohlášení o délce praxe, době jejího výkonu a její povaze

Lhůta, způsob a místo pro podání písemné přihlášky:

Písemnou přihlášku s požadovanými doklady je možno v označené uzavřené obálce buď osobně předat v podatelně Městského úřadu Bystřice nebo ji zaslat na adresu: Město Bystřice, Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice do 30. července 2021 do 10:00 hodin. (o datu podání rozhoduje podací razítko podatelny MÚ Bystřice nebo podací razítko pošty).

Zalepenou obálku označte:

„NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ VÝZVA – REFERENT ROZVOJE ÚSC“

Zadavatel si vyhrazuje právo žádného zájemce nevybrat a od veřejné výzvy odstoupit nebo ji zrušit bez udání důvodu, a to kdykoliv v jeho průběhu i po vyhodnocení. Zájemce nese náklady, které mu účastí na výběrovém řízení vznikly.

 


 

Původní dokument naleznete v přiloženém souboru:

 

Přílohy

Referent projektového řízení

Výběrko_referent_projektové_řízení.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 146,1 kB
Datum vložení: 15. 7. 2021 7:30
Datum poslední aktualizace: 15. 7. 2021 7:38
Autor: Bc. Denisa Havelka Říhová

Volný čas

Projekty hrazené z EU

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 3
DNES: 202
TÝDEN: 3921
CELKEM: 1069253

Protipovodňová opatření

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Sociální sítě

Virtuální prohlídka

Partneři, svazky, projekty

Osady