Město Bystřice
Bystřice
Město Bystřice
Bystřice

RurALL

logo

Jak se aktivně zapojit

Pomozte nám zmapovat nevyužité budovy.

Pošlete nám tipy na objekty, které v současné době nemají využití, ale zasloužily by si nový život. Může se jednat o budovy ve veřejném vlastnictví, soukromé nemovitosti nebo komerční budovy ve firemním vlastnictví.

Napište nám email na rurall.bystrice@gmail.com a informujte nás o nemovitostech, které chátrají nebo neplní svůj účel. Chceme znát zejména adresu nemovitosti a o jaký typ vlastnictví se jedná (veřejné, soukromé, firemní nebo jiné). Navíc můžete navrhnout, jaké by mohlo být nové využití nemovitosti a jak zlepšit veřejný prostor v okolí.

Nebo jednoduše vyplňte online formulář, který naleznete v záložce projektu na webu města.

Mapování opuštěných a zanedbaných nemovitostí v Bystřici - Formuláře Google

Mapování nemovitostí probíhá do 30. 8. 2024.

Vaše tipy a nápady jsou pro nás nesmírně cenné a přispějí ke zkvalitnění životních podmínek všech našich obyvatel.

Co nového v projektu

V současné době se každý z partnerů zabývá zásadním úkolem identifikace klíčových aktérů ve svých regionech. To zahrnuje zmapování organizací a jednotlivců, kteří budou hrát v projektu klíčovou roli. V Bystřici bylo těchto klíčových aktérů vytipováno hned několik, zastupitelé a radní, předsedové osadních výborů, členové aktivních spolků, zástupci mateřské a základní školy, Městské kulturní a informační centrum, technické služby, firmy a podnikatelé na území Bystřice a další.

Tento krok je zásadní pro zajištění souladu projektu s místními potřebami. Cílem této snahy bude v konečné fázi projektu pilotní akce, která proběhne u nás v Bystřici. V rámci této pilotní akce se všechny zúčastněné strany budou podílet na mapování nevyužitých objektů a prostor, návrzích na jejich budoucí využití a také na tvorbě modelu financování těchto změn

Komunitní rozhodování je plně v souladu s principy Zdravého města Bystřice a stává se nedílnou součástí přípravy zásadních projektů rozvoje území. Proto věříme, že i v tomto případě bude spolupráce plodná a přinese soulad s potřebami komunity.

Úvodní setkání partnerů

Zástupci města Bystřice v čele s panem starostou Michalem Hodíkem se od pondělí 27. května do středy 29. května 2024 účastnili úvodního setkání projektu RurALL. Místem setkání bylo městečko Beltinci na severovýchodě Slovinska. To je s více než 2 300 obyvateli vedoucím partnerem konsorcia 14 partnerů.

Hlavním cílem úvodního setkání bylo, aby se spolupracující partneři, kteří se doposud znali jen z online setkání, mohli také seznámit osobně, stanovili základní strategii realizace projektu, společnou vizi a konkrétní navazující kroky společné spolupráce, která bude celkem trvat 30 měsíců.

Přestože se jedná o velmi různorodé společenství, všechny sjednocuje společný problém týkající se vysídlování venkovských oblastí a s tím spojených doprovodných problémů jako jsou snižování úrovně služeb, stárnutí obyvatelstva a zejména chátrání opuštěných budov.

Společným cílem projektu je v souladu s myšlenkou iniciativy New European Bauhaus, která propojuje udržitelnost, moderní technologie, umění a kulturu zlepšit a zkrášli veřejný prostor, vytvořit komunitní projekty a také rozvíjet místní ekonomiku prostřednictvím hledání nových investičních příležitostí a tím zvyšovat nabídku pracovních míst v regionu.

Další podrobnosti o významu New European Bauhaus se dozvíte na webových stránkách https://new-european-bauhaus.europa.eu/ 

Zástupci Bystřice se projektu RurALL účastnili s jasnou vizí, která by měla ve městě a přilehlých osadách zmapovat opuštěné, nevyužité objekty a prostory s cílem navrhnout a realizovat jejich rekonstrukci a tím jim vdechnout nový život. Stěžejní podstatou přístupu New European Bauhas je mimo jiné aktivně zmapovat potřeby místních obyvatel, zahrnout je do spolurozhodování a realizovat takové projekty, které jim přinesou největší užitek a budou aktivně bojovat proti vylidňování.

Program úvodního setkání v Beltici byl velmi nabitý a zahrnoval sdílení teoretických znalostí a představení návrhu společné strategie, tak i konkrétní praktické workshopy, během kterých se zástupci jednotlivých zemí učili navzájem a zamýšleli se nad řešením společného problému.

úvodní setkání

Jakým tématem se projekt zabývá

RurALL řeší hlavní problém vylidňování venkovských oblastí, který je považován za jeden z nejobecnějších problémů Podunají. V důsledku toho se venkovské oblasti potýkají s nedostatkem vysoce vzdělané pracovní síly a ekonomické konkurenceschopnosti, rostoucím stárnutím populace, nízkou dostupností a snižující se kvalitou veřejných služeb. Venkovské komunity nemají dostatečné zdroje a kapacity k tomu, aby mohly navrhnout a iniciovat účinnou politickou reakci na tak komplexní výzvu, a proto se chystáme vyvinout model řízení s účastí více zainteresovaných stran. Budeme uplatňovat meziodvětvový a mezioborový přístup, který bude podpořen intenzivními aktivitami zapojení komunit, a představíme chátrající obydlí jako nástroj a potenciál pro řešení této výzvy.

Projekt spojuje regionální veřejné orgány, výzkumné a obchodní organizace a nevládní organizace z 11 zemí Evropy - Slovinsko, Slovensko, Maďarsko, Rakousko, Bulharsko, Rumunsko, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Černá hora, Česká republika.

Zapojení v projektu RurAll je pro Bystřici velmi přínosné a příklad toho, že obec Beltinci, se skoro polovičním počtem obyvatel je schopna napsat a vést tak velký mezinárodní evropský projekt, dodává zástupcům našeho města odvahu se také díky získaným zkušenostem a znalostem pouštět do vlastních projektů, které opět zlepší život v Bystřici.

Co je cílem

Naším hlavním cílem je vyvinout model řízení pro řešení vylidňování venkovských oblastí prostřednictvím zlepšení plánování, řízení a rozhodovacích schopností venkovských komunit při využívání potenciálu chátrajících obydlí. Projekt je inspirován iniciativou Nový evropský Bauhaus a jeho výsledkem bude nadnárodní model správy pro využívání chátrajících obydlí, který spojí kritické množství mezinárodních odborníků, tvůrců politik a občanů, intenzivní výměnu znalostí, sdružování nápadů a zdrojů, přebírání osvědčených postupů a inovativních řešení. Venkovské komunity posílí své správní a institucionální kapacity.

Konsorcium vypracuje 2 akční plány (rámec modelu řízení, plán zapojení komunity) a provede 4 pilotní akce (mapování obydlí, nápady na funkce obydlí, nápady na renovaci obydlí a obchodní modely financování renovace) a zároveň vytvoří model řízení s více zúčastněnými stranami.

  • rozvoj nadnárodní sítě venkovských komunit a odborníků
  • identifikace a mapování starších budov v Bystřici a osadách
  • dát novou funkci starším budovám a rozvíjet nápady na renovaci prováděním aktivit zaměřených na zapojení komunity
  • vývoj obchodních modelů pro financování renovace budov

plakát

Kde se dozvíte o projektu ještě více

RurALL | Homepage (interreg-danube.eu)

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Sociální sítě

Virtuální prohlídka

Osady

Partneři, svazky, projekty