Město Bystřice
Bystřice
Město Bystřice
Bystřice

Životní prostředí

Kontakty

Úrední hodiny:

  • Pondělí: 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
  • Středa: 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
  • Čtvrtek: 8:00 - 11:00

KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES

Ke kácení dřevin rostoucích mimo les je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody (místně příslušný obecní úřad). Povolení je vydáváno vždy na základě žádosti a po posouzení funkčního a estetického významu dřevin.

Pro účely stavebního záměru povolovaného stavebním úřadem v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí je nezbytné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody.

 

Kdo je oprávněn podat žádost

Žádost o povolení kácení/závazné stanovisko podává pouze vlastník pozemku, na němž dřeviny rostou nebo stavebník, případně nájemce pozemku, či jiný oprávněný uživatel, a to s písemným souhlasem vlastníka (oprávnění je třeba doložit). V případě, že je vlastníků více, musí být žádost podepsaná všemi vlastníky.

 

Co uvést do žádosti

- jméno, datum narození a adresa žadatele, případně název organizace, IČ a adresa sídla
- druh a počet kácených dřevin, jejich obvody kmenů, v případě křovin jejich plošné výměry

- důvod kácení dřevin
- parcelní číslo pozemku a katastrální území
- telefonní kontakt na žadatele

- datum a podpis žadatele

 

Co k žádosti přiložit

- situační mapka se zákresem dřevin ke kácení (např. mapa katastru nemovitostí, mapa pozemkového katastru, situační náčrtek se stručným popisem umístění dřevin)

- v případě, že žádá nájemce, nebo jiný oprávněný uživatel - souhlas vlastníka pozemku. V případě zastupování vlastníka plnou mocí – plnou moc s uvedením rozsahu zastupování (zastoupení ve věci povolení kácení dřevin)

- projektová dokumentace stavby (v případě žádosti o vydání závazného stanoviska)

 

Kam podat žádost

Pro katastrální území Božkovice, Bystřice u Benešova, Drachkov, Jinošice, Jírovice, Kobylí, Líšno, Nesvačily u Bystřice, Ouběnice u Votic a Tvoršovice na adresu Městského úřadu Bystřice, Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice.

 

Kdy není třeba povolení

(za předpokladu, že dřeviny nejsou součástí významného krajinného prvku, nebo stromořadí)

- pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí

- pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2

- pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin

- pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.

Ve všech ostatních případech je nutné požádat o vydání povolení kácení, či vydání závazného stanoviska.

 

Kdy je možné provést kácení

- kácení dřevin se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. Obdobím vegetačního klidu se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny.

- po nabytí právní moci rozhodnutí

 

Tiskopisy

ŽÁDOST O POVOLENÍ KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES [PDF]

ŽÁDOST O ZÁVAZNÉ STANOVISKO KE KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES PRO ÚČELY STAVEBNÍHO ZÁMĚRU [PDF]

(Chcete-li formulář vyplnit elektronicky, otevřete ho v Adobe Acrobat Readeru, vyplňte a uložte.)

 

Jaké jsou poplatky a lhůty vyřízení

- bez poplatků. Může být účtován poplatek za místní šetření dle sazebníku správních poplatků,

- standardní případy jsou většinou vyřízeny do 30 dnů. V ostatních případech je zákonem stanovená lhůta pro vyřízení žádosti do 90 dnů.

 

Použité pojmy

Významné krajinné prvky jsou např. vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy. Dále jsou jimi i jiné části krajiny zaregistrované orgánem ochrany přírody.

Stromořadí je definováno jako souvislá řada nejméně deseti stromů s pravidelnými rozestupy. Chybí-li v některém úseku souvislé řady nejméně deseti stromů některý strom, je i tento úsek považován za součást stromořadí. Za stromořadí se nepovažují stromy rostoucí v ovocných sadech a plantážích dřevin.

Zapojené porosty dřevin (pokud celková plocha kácených porostů dřevin nepřesáhne 40 m2)
Zapojený porost je soubor dřevin, v němž se nadzemní části dřevin jednoho patra vzájemně dotýkají, prorůstají nebo překrývají, s výjimkou dřevin tvořících stromořadí, pokud obvod kmene jednotlivých dřevin měřený ve výšce 130 cm nad zemí nepřesahuje 80 cm; jestliže některá z dřevin v souboru přesahuje uvedené rozměry, posuzuje se vždy jako jednotlivá dřevina.

 

Popis je zpracován dle právního stavu

ke dni 23. 01. 2018

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Sociální sítě

Virtuální prohlídka

Osady

Partneři, svazky, projekty