Město Bystřice
Bystřice
Město Bystřice
Bystřice

PROMOTER

logo

Study visits 

Jyväskylä - Finsko

Na druhou studijní návštěvu zavítali partneři a stakeholdeři projektu PROMOTER ve dnech 16.-18.4.2024 do finské Jyväskyly.

První den nejdříve organizátoři studijní návštěvy, zástupci Regionální rady středního Finska, představili město Jyväskylä a celou oblast středního Finska.

Blok prezentací byl zahájen přednáškou o strategii na dosažení uhlíkové neutrality středního Finska.

Následně zástupce výzkumného a vývojového centra E-truck R&D Centrum v Keulingu představil projekt přestavby starých dieselových nákladních vozidel na vozy s elektrickým pohonem. Přestavba dieselového nákladního vozidla stojí přibližně 100.000 EUR v závislosti na velikosti instalovaných baterií a je výrazně levnější, rychlejší a ekologičtější než stavba nového nákladního vozu. Centrum se zaměřuje rovněž i na vývoj softwaru pro tato vozidla, zaškolení zaměstnanců na jejich údržbu, ale i vzdělávání budoucích řidičů.

První den byl zakončen návštěvou společnosti Mustankorkea, která je zodpovědná za sběr a zpracování odpadu velké části středního Finska a zaměřuje se na bioplynový ekosystém. V místní bioplynové stanici je využíván a zpracováván bioodpad k výrobě bioplynu. Ten je následně používán svozovými vozy, ale rovněž nabízen veřejnosti. Zbytkový odpad je kompostován a prodáván jako zahradní substrát.

Druhý den proběhla návštěva místní části Kangas. Jedná se o nově budovanou část města Jyväskylä, kde se nachází jak obytné domy, tak kancelářské budovy. Při výstavbě a rozvoji je kladen důraz na ekologický způsob života, energetickou soběstačnost, odpovědnou spotřebu, péči o přírodu a udržitelný rozvoj. Zajímavostí je zde například způsob řešení parkování, kdy na ulicích nejsou žádné automobily a parkování je zajištěno v centralizovaných parkovacích domech. Na jejich střechách jsou umístěny solární panely poskytující místní komunitě obnovitelnou energii. S centrem Jyväskyly je Kangas spojen bezpečnou cyklistickou a pěší trasou, čímž se zmenšuje potřeba užívání automobilů. Za rozvoj části Kangas je zodpovědné město Jyväskylä a výstavba probíhá ve spolupráci s velkými developerskými společnostmi.

Dalším bodem bylo seznámení s veřejnou dopravou města Jyväskylä. Veřejná doprava je zajišťována pro necelých 200 tisíc obyvatel v 7 oblastech. Vozový park o přibližně 100 autobusech se město snaží systematicky změnit na vozový park s nulovými nebo nízkými emisemi. V roce 2019 byl uveden do provozu první bioplynový autobus a do konce roku 2024 budou místní veřejnou dopravu zajišťovat ze 70% elektrobusy nebo vozy na bionaftu a bioplyn.

Všechny výše jmenované projekty jsou příklady tzv. dobré praxe, které finský partner prezentuje v rámci projektu PROMOTER.

Poslední den setkání je vždy věnován workshopu, kde se hodnotí proběhlá studijní návštěva a účastníci se vyjadřují k jednotlivým přednáškám, prezentacím a dobrým praxím.

Dalším studijní návštěva je naplánována na letošní červenec v lotyšském městě Rēzekne. V září pak přivítáme partnery projektu PROMOTER u nás v Bystřici.

 

Sintra - Portugalsko

Partneři a stakeholdeři projektu PROMOTER se sešli v Sintře ve dnech 4. až 6. března 2024. Hostitelem první studijní návštěvy bylo město Sintra v Portugalsku.

Během studijní návštěvy měli všichni účastníci možnost seznámit se s dobrou praxí města se zvláštním zaměřením na komunity využívající obnovitelné zdroje energie, environmentální udržitelnost a udržitelnou mobilitu.

Studijní návštěva započala v pondělí 4. března prezentací vybraných dobrých praxí místními odborníky.

Dobré praxe se zaměřila zejména na Sintra Greening Plan, což je strategie města, jejímž cílem je vytvořit síť zelených ploch. Tento plán chce podpořit biologickou rozmanitost v městském prostředí a zlepšit kvalitu života obyvatel, a to přímo i nepřímo. Jeho cílem je vytvořit ekologická útočiště pro přírodu, snížit městské znečištění (ovzduší, hluk, voda), chránit před povodněmi a suchem a přispět k obnovení spojení mezi člověkem a přírodou.

Program financování ReaVIVA byl druhým prezentovaným příkladem dobré praxe, který upozorňuje na investice, jenž město realizuje v rámci podpory zvyšování energetické účinnosti budov v území. Prostřednictvím tohoto projektu chce Sintra podpořit model řízení a intervence v území, který financuje revitalizaci města a dalších důležitých oblastí. Podporovány jsou zejména investice týkající se obnovy zastavěného území ve spojení s revitalizací veřejného prostoru. Nařízení ReaVIVA Sintra bylo vytvořeno jako program na dotování prací na nemovitostech v oblastech ARU (Urban rehabilitation areas – oblasti obnovy měst).

Den plný zajímavých přednášek byl zakončen dvěma prezentacemi o intermodální sociální mobilitě a projektu I4efficiency. První prezentace představila změnu systému veřejné dopravy, kterou provedla metropolitní oblast Lisabonu. Prostřednictvím druhé prezentace jsme měli možnost nahlédnout do využívání moderních technologií, které se zaměřují na efektivní přístup k logistice veřejné dopravy.  

Druhý den studijní návštěvy začal v TABLABu v Bairro da Tabaqueira v Sintře návštěvou projektu SMILE a dobré praxe, která se uplatňuje v oblasti cirkulární ekonomiky, energetiky, mobility a komunitního života.

Během odpoledne se uskutečnila společná procházka projektem Green blue axis. Tu tvoří ekologický koridor a koridor měkké mobility podél řeky Jamor, který se táhne v délce více než 16 km od pramene řeky v Serra da Carregueira až po její ústí v Caxias. Green blue axis odráží vizi území podpořenou multifunkčními koridory. Koridory pro pohyb vody, přírody a lidí v každodenním životě i ve volném čase.

Studijní návštěva byla zakončena třetí den workshopem, na kterém všichni účastníci zhodnotili získané zkušenosti pro případné replikace a adaptace ve svých regionech a poskytli užitečné tipy pro organizaci nadcházejících studijních návštěv pokračujících ve Finsku a Lotyšsku v prvním pololetí roku 2024.

initil conferenceSMILE

tabaqeria

2. setkání klíčových aktérů 

Ve středu 28. února se uskutečnilo 2. setkání klíčových partnerů jakožto součást aktivit mezinárodního projektu PROMOTER, do kterého je město Bystřice od roku 2023 zapojeno.  Opětovně se setkání zúčastnili zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu, zástupce agentury CzechInvest a zástupce svazku obcí BENE-BUS. Nově jsme přivítali ředitele společnosti PORSENNA ENERGY s.r.o., zhotovitele Místní energetické koncepce, a zástupce společnosti CITYA, která nabízí poptávkovou veřejnou dopravu.  Ostatně právě energetika a udržitelná doprava jsou hlavními tématy projektu PROMOTER. Setkání zahájil pan starosta přivítáním hostů a krátkým shrnutím projektu PROMOTER, následovaly ukázky zajímavých projektů v ČR, které by mohly být naší inspirací např. energeticky soběstačná obec Kněžice, využití kogeneračního kotle WAVE, cirkulární doprava v Brně, výzkumné středisko RINGEN, a další. Představeny byly také projekty ze zemí dalších zapojených partnerů. Většina z nich se týkala městské dopravy, ale byly zde i zajímavý projekt solidární energetické banky pomáhající rodinám, které trpí energetickou chudobou, či projekt „Moje škola šetří energii“, který ukazoval jak je možné motivovat děti k úsporám v oblasti energetiky.  Hlavním bodem setkání byla prezentace společnosti CITYA. (pozn. Tato prezentace byla k vidění i na nedávném veřejném setkání v Nesvačilech, o kterém jsme Vás informovali v Hlasu Bystřice 3/2024). Zavedením poptávkové veřejné dopravy na území Bystřice, v ideálním případě provozované elektromobilem či jiným ekologicky šetrným vozidlem, bychom naplnili jeden z cílů projektu PROMOTER. Posledním bodem jednání bylo téma koncepce Smart City a hledání potenciálu našeho území pro rozvoj v této oblasti.

Další setkání klíčových partnerů je naplánováno na podzim tohoto roku.

prezentacace PROMOTER pro setkání SG Typ: PPTX dokument, Velikost: 4.26 MB

setkání stakeholder group

 

Newsletter 

 

1. setkání klíčových aktérů 

Dne 31. srpna 2023 se v Bystřici uskutečnilo významné setkání klíčových aktérů. Co bylo cílem? Prozkoumat stávající možnosti, které mají obce k dispozici v oblasti komunální energetiky a udržitelné dopravy. Přestože je Bystřice malým městem, projevuje velký zájem o inovace a je aktivním členem různých iniciativ, včetně Paktu starostů a primátorů a Národní sítě zdravých měst.
Akce se zúčastnili odborníci ze zájmových skupin, místní podnikatelé a zástupci sousedních obcí, které spojují podobné problémy a společné odhodlání je řešit.

Během akce jsme představili závěrečné zprávy shrnující ukazatele založené na hnacích silách a překážkách (Model připravenosti a Model hodnocení současného stavu), jak je vnímá město a jeho partneři. Inovační centrum DEX ve spolupráci se zástupci města předvedlo výsledky a poskytlo ucelený přehled o současném stavu a potenciálu růstu.
Následně se pozornost obrátila k diskusi o konkrétních výzvách, kterým se město chystá v blízké budoucnosti čelit. Ty zahrnovaly inovativní přístupy k výrobě energie, řešení dopravy řízené komunitou a integraci nejmodernějších technologií, které podpoří úsilí o udržitelnost.

V závěrečné části jsme se krátce věnovali analýze SWOT, která rozebírá silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby v kontextu snahy Bystřice o udržitelná energetická a dopravní řešení. Tato analýza poskytla strategický rámec, zmapovala terén a zdůraznila oblasti potenciálního růstu a rozvoje.

Akce posloužila jako živé fórum pro společné řešení problémů. Podpořila dynamickou výměnu myšlenek a podpořila ducha jednoty mezi účastníky, kteří se zavázali k podpoře udržitelného života. Když nad Bystřicí zapadalo slunce, bylo zřejmé, že tato akce znamenala významný milník na cestě k zelenější a udržitelnější budoucnosti města a okolních obcí. S tímto nově nabytým impulsem je Bystřice připravena stát se zářným příkladem udržitelných inovací v regionu.

setkání stakeholder group

 

Kick-off meeting 

Město Bystřice se zúčastnilo prvního setkání partnerů mezinárodního projektu PROMOTER v italském Livornu. Setkání zaměřené na aktuální téma obnovitelných zdrojů energie a jejich využití v místní komunitní energetice se uskutečnilo od 24. do 27. června 2023.

Úvodního dvoudenního zasedání, které pořádal organizátor projektu PROMOTER Provincie Livorno, se vedle zástupců z České republiky, města Bystřice a společnosti DEX Innovation Centre, zúčastnili partneři z Itálie, Finska, Lotyšska, Belgie, Španělska, Portugalska, Maďarska, Rumunska a České republiky.

První den akce byl věnován prezentacím jednotlivých partnerů, kteří představili své projekty v kontextu místa, kde jej chtějí realizovat. Druhý den se konal workshop na téma "Budování zelenější Evropy na základě místních strategií: komunity obnovitelné energie, jejich úloha a funkce". Se svými přednáškami se zaměřením na obnovitelné zdroje energií a udržitelný rozvoj vystoupili odborníci nejenom z akademického prostředí, ale i ze soukromé podnikatelské sféry. Ke každé přednášce proběhla diskuze, kde se promítly různé pohledy odborníků i veřejnosti.

„Na tomto zahajovacím setkání jsme představily ostatním účastníkům projektu PROMOTER nejenom město Bystřici jako takové, ale především naše cíle a očekávání od projektu samotného. Důležité bylo i seznámení s ostatními partnery, z nichž někteří řeší podobné problémy jako my. Můžeme si tak navzájem předávat zkušenosti a poznatky,“ shrnula účast Bystřice na setkání Kateřina Adamová, manažer projektu PROMOTER, a dodává „Zapojení do tohoto mezinárodního projektu je pro nás velkou výzvou, ale přínos a zkušenosti tím získané jsou nedocenitelné. Navíc zde reprezentujeme jak Bystřici, tak i Českou republiku, a to je pro nás nejenom čest, ale především velký závazek.“ 

Projekt PROMOTER se zaměřuje na udržitelnou mobilitu prostřednictvím center pro spotřebitele zelené energie a je financován z programu INTERREG EUROPE. Účastníci tohoto projektu realizují své individuální projekty a cíle na regionální úrovni a navzájem společně sdílí dobrou praxi a zkušenosti. Město Bystřice si v tomto projektu vytyčilo za cíl zpracování minimálně dvou strategických dokumentů zaměřených na energetiku, které následně pomohou v realizaci projektů zaměřených na obnovitelné zdroje energie a udržitelný rozvoj.

Hlavním cílem setkání partnerů projektu PROMOTER bylo představení jednotlivých zástupců s jejich projekty a navázání kontaktů. Další setkání budou následovat a partneři se budou v jejich pořádání střídat. Dlouhodobá spolupráce partnerů tak vytvoří větší prostor pro sdílení dobré praxe a čerpání inspirace. 

Pokud vás zajímá, jak jsme představili Bystřici v Livornu, podívejte se na prezentaci.  

prezentace města Bystřice 

   22

 

O čem je projekt PROMOTER 

Projekt PROMOTER se snaží zlepšit výkonnost 9 politických organizací na podporu instalace energetických uzlů pro spotřebitele a podpořit jejich rozšíření na území měst, přičemž část jejich produkce bude sloužit požadavkům na ekologickou mobilitu. Konečným cílem je umožnit nebo zvýšit výrobu zelené energie podporující udržitelnou městskou mobilitu pro bezuhlíkové hospodářství, a přispět tak k cílům EU v oblasti klimatické neutrality a obnovy energie.  


Partneři sdílejí výzvu urychlit energetickou transformaci prostřednictvím politických plánů, které dokážou být politicky účinné a zároveň ekonomicky atraktivní. Společenství pro obnovitelné zdroje energie, která umožňují kolektivní sdružování zdrojů energie, se jeví jako silná příležitost k řešení této výzvy. Partneři budou realizovat své vlastní iniciativy a zároveň si zachovají určitou míru blízkosti nezbytnou pro sdílení příslušných zkušeností a získaných odborných znalostí, které budou společně analyzovány. Bude vyčleněno minimálně 18 zdokumentovaných osvědčených postupů, které budou přizpůsobeny specifickým potřebám každého partnera a vhodně začleněny do platformy pro učení se o politice programu Interreg Europe. Výsledkem učení se ze zkušeností bude nakonec 9 regionálních opatření pro změnu politiky.

  • Nové postupy v oblasti řízení a sdílení energie z obnovitelných zdrojů
  • Nové postupy v oblasti ekologické mobility, intermodality a inovativních informací.
  • Efektivní systém pro monitorování opatření v oblasti změny politiky a posouzení jejich skutečného vlivu na strategie regionálního rozvoje.
  • Zvýšené kompetence a dovednosti partnerských zaměstnanců a klíčových zúčastněných stran.

Projekt upřednostňuje přístup zdola nahoru při formulování opatření na změnu politiky, přičemž klíčové zúčastněné strany jsou zapojeny do všech projektových činností. Očekává se, že jejich příspěvek k realizaci plánovaných akcí bude působit jako silná multiplikační páka pro sdílení přínosů a územní soudržnost místních komunit. Skupiny zúčastněných stran vytvořené v rámci projektu budou představovat stálé fórum, které zajistí trvalý dopad na téma projektu a následné plánované/realizované akce.

 

map

 

Kde se dozvíte o projektu ještě více? 

http://www.interregeurope.eu/promoter

https://www.facebook.com/profile.php?id=61552482106584

https://www.instagram.com/promoterinterreg/

https://www.linkedin.com/in/promoter-interreg-europe-166740298/

 

dokumenty

Status-quo assessment report 

Short paper 

 

 

 

 

 

 

 

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Sociální sítě

Virtuální prohlídka

Osady

Partneři, svazky, projekty