Město Bystřice
Bystřice
Město Bystřice
Bystřice

Výstavba vodovodu | Přehled etap a dopravních omezení zde »

Časté dotazy

Níže najdete odpovědi na nejčastější dotazy. Veškeré informace najdete s sekci Odpady.

 

Zdražuje se poplatek za svoz odpadů?

Záleží na vás. Čím menší nádoba na svoz komunálního odpadu, tím menší poplatek. Čím více odpadu vytřídíme (a nebudeme do komunálního odpadu vkládat odpad, kam nepatří), tím menší nádoba u nemovitosti postačí. Tímto způsobem můžete náklady na svoz komunálního odpadu snížit, pokud vás v domácnosti žije více.

Pokud by nedošlo ke změně systému, tak by v roce 2023 stoupl místní poplatek na 1100 Kč na každého trvale žijícího obyvatele včetně dětí a důchodců. Vzhledem k situaci u nás v ČR i ve světě by se tento poplatel ročně navyšoval o vyšší a vyšší částku. Pokud vezmeme jako příklad čtyřčlennou rodinu, tak by v příštím roce dle starého systému taková rodina zaplatila 4.400 Kč. Reálně, pokud bude třídit, potřebuje jeden obyvatel domácnosti cca 20L/ týden, tj. u čtyřčlenné domácnosti 80L na týden. Taková rodina si může zvolit týdenní svoz 80L nádoby za 3.328 Kč ročně a ušetří 1.072 Kč. Čtyřčlenná rodina, která se rozhodne pro systém svozu 120 L nádoby jednou za 14 dnů zaplatí 2.496 Kč a ušetří 1.904 Kč. 

Na průběhu přípravy se podíleli všichni zastupitelé i vedení městem vlastněné společnosti Technické Služby Bystřice. Propočítali se všechny varianty, které nám umožňuje zákon a vybrala se taková varianta, která bude motivovat občany k třídění komunálního odpadu, aby město splnilo podmínky stanovené novým zákonem o odpadech. Kalkulace samozřejmě obsahovaly jak příjem od EKO KOMu, tak i z prodeje některých komodit. Některé komodity jako například papír někdy přinášejí něco málo peněz, ale jsou i období, kdy je jich na trhu přebytek a naopak se musí za jejich likvidaci platit.

Větší apel na třídění odpadů není vůle jen zastupitelstva a vedení města. Situace je alarmující pro celou planetu. Proto věříme, že jsme si všichni vědomi, že třídění odpadu (a snižování objemu komunálního odpadu) je nevyhnutelné a mělo by být v zájmu nás všech.

 

Proč mají občané některých jiných měst levnější poplatek za svoz odpadu?

Nastavení ceny probíhalo na základě diskuze zastupitelů města na veřejných zasedáních zastupitelstva města, kterých se může účastnit každý občan města a v diskuzi připojit svůj názor. Nastavení probíhalo na základě výpočtů, které pro jednání zastupitelstva připravilo vedení městem vlastněné společnosti Služby Bystřice s.r.o. Bohužel nejsme vlastníky skládky komunálního odpadu – jako například sousední Votice a nemáme ani příjem z provozu skládky jako oni. Je logické, že Votice, které jsou zatíženy provozem skládky kompenzují svým obyvatelům provoz skládky na svém území sníženými poplatky za svoz a likvidaci odpadu. Jsou tu ale i další přístupy k řešení tohoto problému. Některé obce například zvedly koeficient daně z nemovitosti na maximum a nezvyšovaly poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu. Každá obec k dané problematice přistupuje jinak. Zastupitelstvo města Bystřice se rozhodlo jít zcela transparentní cestou, zvýhodnit ty co nebudou zatěžovat systém svozu a likvidace odpadu, a naopak znevýhodnit ty, kdo nechtějí měnit své návyky, nechtějí třídit komunální odpad a nehodlají tak naplnit povinnost kladenou na obce v novém zákoně o odpadech č. 541/2020 Sb.

 

Kdo je plátcem místního poplatku?

Podle OZV i zákona – konkrétně § 10n odst. 1 zákona 565/1990 Sb. o místních poplatcích plátcem poplatku je:
a) společenství vlastníků jednotek, pokud pro dům vzniklo, nebo
b) vlastník nemovité věci v ostatních případech

Pokud je u nemovitosti více majitelů – musí se mezi sebou dohodnout, který z nich splní svoji ohlašovací povinnost za danou nemovitost a stane se tak vůči správci poplatku plátcem místního poplatku, protože všichni mají dle § 10p zákona 565/1990 Sb. o místních poplatcích povinnost plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Příklad z praxe: Manželé mají nemovitost ve spolecčném jmění manželů, tj každý z nich vlastní ideální polovinu nemovitosti. Dohodnou se, že manžel splní ohlašovací povinnost dle OZV. Manžel tak vyplní část "A" formuláře a stane se pro správce poplatku plátcem místního poplatku.

 

Dokdy uhradit poplatek?

Poplatek za období 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 se hradí do 31. 3. 2023.

 

Jakou frekvenci svozu si nově mohu vybrat?

U nádob o objemu 80, 110, 120, a 240 litrů může zvolit 1× týdně, 1× za 14 dní, 1× měsíčně. U největších nádob o objemu 1.100 listů je možné zvolit pravidelný svoz 1× týdně nebo 1× za 14 dní. Svoz bude od 1. 4. 2023 pravidelný ve Vámi vybrané frekvenci. Služby Bystřice s.r.o. zveřejní na začátku roku 2023 kalendář svozů, abyste předem věděli, v jaký den budou jezdit právě k vám.

 

Odkdy začne nový svoz odpadů? Co se stane, když od 1. 1. 2023 nevyplním registraci a nebudu mít uhrazený poplatek?

Nový svoz podle nového kalendáře začne od 1. 4. 2023. Do té doby vám Služby Bystřice s.r.o. vyváží popelnice nadále, jak jste zvyklí. Je potřeba v odbobí od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023 vyplnit registraci, uhradit poplatek, případně si včas pořídit nádobu vhodné velikosti. Čím menší objem nádoby, tím menší poplatek.

 

Poplatek se váže na osobu nebo na nemovitost?

Na nemovitost. Registrace se vyplňuje pro každou nemovitost zvlášť! Ano, u více nemovitostí je potřeba podat více formulářů. V případě vícero nádob (popelnic) u jedné nemovitosti postačí vyplnit jeden formulář.

 

Jedinou možností, jak splnit svoji povinnost ohlášení, je formou „papírového“ formuláře?

Samozřejmě, že ne! Pohodlně svoji ohlašovací povinnost můžete splnit po přihlášení do Portálu občana města Bystřice, který bude k dispozici v průběhu ledna 2023. Zde díky přihlášení pomocí vaší elektronické identity nebo bankovní identity je vyplnění formuláře mnohem jednodušší! Navíc se vámi vyplněný formulář nemusí ani tisknout ani podepisovat, protože to že jste ho vyplnili právě vy potvrzujete svým přihlášením do Portálu občana města Bystřice pomocí elektronické identity.

 

Co když ale nechci používat portál občana, ale chci si formulář vyplnit v klidu domova na počítači? 

Formuláře jsou volně ke stažení ve formátu vyplnitelného dokumentu typu PDF. Takto vyplněný formulář můžete následně buď vytisknout, opatřit podpisem a dopravit do podatelny MěÚ Bystřice nebo ho můžete opatřit elektronickým podpisem a odeslat emailem do podatelny MěÚ Bystřice nebo ho můžete odeslat ze své datové schránky do datové schránky Města Bystřice (p8xbe7a) Možností je celá řada, ale důležité je splnit si svoji povinnost v období od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023. poplatku na účet města Bystřice č. 19-0320036379/0800 s tím, že v platebním příkazu uvedete v kolonce variabilní symbol rodné číslo plátce, který splnil svoji ohlašovací povinnost (rodné číslo uvedete bez lomítka) a v kolonce specifický symbol uvedete číslo popisné, orientační nebo evidenční nemovitosti, za kterou plátce odvádí poplatek.

 

Mám odesláním nebo předáním formuláře do podatelny Městského úřadu Bystřice hotovo?

Skoro. Poslední, co vám zbývá, je splnit si svoji poplatkovou povinnost uhrazením poplatku na účet města Bystřice č. 19-0320036379/0800 s tím, že v platebním příkazu uvedete v kolonce variabilní symbol rodné číslo plátce, který splnil svoji ohlašovací povinnost (rodné číslo uvedete bez lomítka) a v kolonce specifický symbol uvedete číslo popisné, orientační nebo evidenční nemovitosti za kterou plátce odvádí poplatek.

 

Co dělat, pokud budu v průběhu roku chtít změnit velikost nádoby nebo frekvenci svozu?

Ano toto je samozřejmě možné. Dle OZV v případě jakékoliv změny má plátce povinnost informovat správce místního poplatku o této změně. K tomu slouží Změnový formulář registrace „Prohlášení plátce místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci“ který je opět dostupný ke stažení na internetových stránkách města Bystřice, fyzicky v podatelně Městského úřadu Bystřice nebo na Portálu občana města Bystřice.

 

Co když prodám nemovitost a odstěhuji se do jiného města?

Postup je stejný jako v případě se změnou velikosti nádoby a frekvence svozu výše s tím, že je potřeba dodat ještě vyplněný formulář „Žádost o vrácení přeplatku místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci“ (formuláře najdete zde), abychom vám mohli vrátit případný přeplatek místního poplatku zpět na účet.

 

Potřebuji si pořídit novou nádobu (popelnici)?

Žáleží, jestli Vaše nádoba splňoje aktuální normy a požadavky na velikost (80 / 110 / 120 / 240 / 1100 litrů). Více informací najdete na stránce Požadavky na nádoby.

 

Jak poznám, zda mi technické služby již umístily čip na nádobu (popelnici)?

Poznáte to podle vylepené samolepky s unikátním kódem RFID čipu (viz foto). Na první fotografii vidíte oranžový čip. Na druhé fotografii je nálepka s číslem čipu.

Čip na nádobě Číslo čipu na nádobě

 

Kdo a kdy mi označí popelnici čipem?

Nádoby, které byly přistavovány v letošním roce ke svozu byly postupně opatřeny čipem. Pokud nemáte na své nádobě čip, pak do registračního formuláře (do části č. 9) napíšte dle návodu "NOVÁ NÁDOBA". Na základě registračního formuláře Služby Bystřice s.r.o., které zajišťují svoz komunálního odpadu ve městě Bystřici, čip na nádobu doplní.

Ukázka - bod č. 9 v registračním formuláři

 

Když budu mít 12 svozů ročně, mohu třeba jeden měsíc využít dva svozy, další měsíc žádný a tak podobně do 12 svozů celkem?

Svoz je pravidelný ve Vámi vybrané frekvenci (1× týdně, 1× za 14 dní, 1× měsíčně). Služby Bystřice s.r.o. zveřejní na začátku roku 2023 kalendář svozů, tj. kdy a kde budou svážet nádoby s týdenním svozem, kdy a kde se čtrnáctidenním svozem a kdy a kde s měsíčním svozem. V těchto termínech je pak potřeba přistavit nádobu na veřejně přístupné místo tak,  jak je to popsáno v Obecně závazných vyhláškách.

 

Jak postupovat v případě, že v nemovitosti není nikdo přihlášen k trvalému pobytu? Trvalé bydliště máme jinde.

Není důležité, jestli někdo je nebo není trvale hlášen k pobytu v nemovitosti, ale to, jestli v ní někdo bydlí. Vazba na trvalé bydliště je v tomto případě naprosto nepodstatná – místní poplatek se neplatí podle trvalého bydliště, ale za nemovitost. Pokud se jedná o neobydlenou nemovitost, pak v ní nikdo neprodukuje odpad a u nemovitosti není svozová nádoba – v takovém případě se zaškrtne toto pole a platí se minimální základ poplatku dle OZV. V takovém případě se od nemovitosti nebude svážet svozová nádoba.

popis formulare

popis formulář

Máme více nemovitostí (2x rodinný dům, 1x rekreační objekt). Doposud jsme platili 3x poplatek za odvoz odpadu a používali jednu nádobu na odpad. Bylo by možné při zaplacení nových poplatků (nádoba 80l, odvoz 1x měsíčně) pro každou nemovitost samostatně, použít společně stávající 240l nádobu opatřenou čipy RFID všech tří plátců?

Bohužel nelze označit jednu nádobu více čipy – nejde to ani fyzicky a ani v systému evidence.

Máte dvě možnosti:

1. Jedna nemovitost zaplatí za svoz 240L nádoby ve frekvenci dle vaší potřeby a u dalších dvou nahlásíte, že v nich nikdo nebydlí a zaplatíte minimální poplatek (60 x 0,8 x 12, tedy 576 Kč za každou). Čímž vás vůbec nenavádím – je to o vás a o tom co nám sdělíte jakožto správci poplatku dle zákona. Výsledkem bude, že si splníte zákonnou povinnost a svozová firma vám bude svážet odpad pouze od jedné nemovitosti. Ale to, jestli jste nám nahlásil pravdu je jen na vás a vy budete čelit případným sankcím, pokud jste záměrně uvedl v ohlášení nepravdu.

Finančně tato cesta vyjde na 2.304 + 576 + 576 = 3.456 Kč při měsíční frekvenci svozu resp. 4.992 + 576 + 576 = 6.144 Kč při čtrnáctidenní frekvenci svozu resp. 9.984 + 576 + 576 = 11.136 Kč při týdenním svozu.

2. Druhá možnost je, že si objednáte svoz 80L od každé z nemovitostí zvlášť, což bude odpovídat tomu, že v nich skutečně někdo bydlí a nikdo vás do budoucna nemůže nařknout z toho, že jste nás uvedl v omyl záměrně uvedením nepravých skutečností do registračního formuláře.

Finančně tato cesta vyjde na 3x 768 = 2.304 Kč při měsíční frekvenci svozu, resp. 3x 1.664 Kč = 4.992 Kč při čtrnáctidenní frekvenci svozu, resp. 3x 3.328 = 9.984 Kč při týdenním svozu + u všech tří předchozích variant 3x 850 Kč jednorázový náklad na pořízení tří svozových nádob o objemu 80L.
Tato možnost je, jak vidíte, právně čistší a zároveň do dalších let i finančně výhodnější.

 

Počítá se s tím, že bytové domy si budou moci kontejnery uzamykat? Řeší tento problém někdo? Chceme mít jistotu, že platíme jen za odpad, který vyprodukovali obyvatelé příslušného bytového domu, ale zároveň nechceme komplikovat svoz.

Svozová nádoba je majetkem majitele nemovitosti. Jaký systém majitel zvolí, aby někdo jiný nezneužíval jeho svozovou nádobu, je čistě na majiteli svozové nádoby. Po celé republice je naprosto běžný způsob uzamčení svozové nádoby v období mezi svozem tak, aby ji mohli používat pouze oprávnění majitelé. Pozor! Důležité je nezapomenout, že v den svozu musí být nádoba umístěna na veřejně přístupné místo a odemčena.

 

Co mají lidé dělat s většími nádobami na odpad? Proč město lidem nepřidá peníze na pořízení nových nádob? Důchodci a samoživitelé s malými dětmi už mají teď dost starostí s cenami energií, potravin atd.

Město se nemůže chovat diskriminačně a z veřejných prostředků podporovat plošně jen vybrané skupiny obyvatel města. Svozová nádoba je majetkem majitele nemovitosti a plátcem místního poplatku je dle §10n odst. 1 zákona o místních poplatcích buď společenství vlastníků jednotek nebo vlastník nemovité věci. Pokud je vlastník nemovité věci v tíživé sociální situaci (například zmiňovaný samoživitel s malými dětmi nebo důchodce), pak má stát nespočet nástrojů podpory o kterou si takový vlastník nemovité věci může požádat.

 

Kde má být motivace ke třídění odpadu, když se mi odpad do popelnice vejde? Proč nemohu odvoz odpadu využívat nepravidelně dle potřeby (např. v zimě každý týden a v létě jednou za měsíc?

Ano i tento systém zastupitelé města zvažovali, ale jeho zavedení v současné době nebylo možné. Cílem města je do budoucna zavést systém PAYT (Pay As You Throw neboli Zaplať, kolik vyhodíš) až to bude technicky možné v návaznosti na zákonem dané podmínky. Město by rádo do budoucna zavedlo systém PAYT s vážením skutečně sváženého množství odpadu, ale bohužel stávající systémy pro dodatečnou montáž na svozová vozidla nemají požadovanou přesnost vážení – viz. jednání zastupitelstva, kde se tento problém řešil. Aktuálně má město podánu žádost o dotaci na nákup svozového vozidla, které již bude schopné vážit odpad v požadované přesnosti. Pokud město získá dotaci, tak po uskutečnění výběrového řízení na dodavatele vozidla bude cca rok trvat výroba takového vozidla a nástavby – potom začne testovací provoz a teprve potom se můžeme bavit o změně systému svozu a likvidace komunálního odpadu na systém standardu PAYT.

 

Jak bude svoz a poplatky řešen u rekreačních objektů?

Zákon jasně hovoří o tom, že poplatkovou povinnost má společenství vlastníků jednotek nebo vlastník nemovité věci. Rekreační objekt je nemovitá věc a jejímu vlastníkovi tak vzniká povinnost přihlásit se a zaplatit místní poplatek. Jediné, v čem se může lišit situace u rekreačního objektu je to, pokud v takové nemovitosti nikdo nebydlí. Pokud je tomu tak, pak se na majitele takové nemovitosti vztahuje povinnost úhrady minimálního dílčího základu poplatku, tj. 60L měsíčně (viz obecně závazná vyhláška).

Pozor! Nejedná se o trvalé bydliště! Zákon hovoří o bydlišti, tzn,. pokud někdo v takové nemovitosti bydlí, musí nahlásit jak velkou nádobu a jak často chce svážet. Pokud v nemovitosti nikdo nebydlí, nahlásí tuto skutečnost pomocí formuláře (v bodě č. 6 v Registračním formuláře zaškrtne variantu "Rekreační objekt") a zaplatí minimální dílčí základ poplatku dle zákona.
 

Jak to budou řešit lidé v bytovkách? Některá rodina naplní celý kontejner svým odpadem, někde žije třeba jen jeden důchodce, který vyhodí za týden jeden košík odpadu. To budou všichni platit stejný paušál?

V bytových domech řeší množství, tj. i velikost svozových nádob a jejich četnost svozu majitel bytového domu. Ten také řeší způsob, jak rozpočítat náklady na jednotlivé bytové jednotky nebo obyvatele bytového domu.

 

Proč město raději každému nepořídí více nádob na různé druhy odpadu a ten průběžně nevyváží?

Ano, i o tomto systému do budoucna uvažujeme, pokud bude mít ekonomicky smysl a přinese výsledek v podobě lepších výsledků v oblasti vytřídění komunálních odpadů. Jak jistě víte během roku 2022 probíhal rozbor směsného komunálního odpadu svezeného z oblasti bytových domů (sídliště) i rodinných domů. Z těchto rozborů vyšel výsledek, že se město má zaměřit na vytřídění složek odpadů typu bioodpady a popel. Proto město, resp. městem vlastněná organizace Služby Bystřice s.r.o., v roce 2022 podala žádost o dotaci nejen na nové svozové vozidlo, ale i na nádoby na oddělený svoz bioodpadu. Pokud budeme úspěšní v získání dotace, nabídneme občanům nádoby na svoz bioodpadu a začneme v období od jara do podzimu svážet odděleně bioodpad. Od podzimu do jara bychom pak na tento svoz navázali odděleným svozem popela. Pokud se nám to podaří, tak by mělo být výsledkem snížení objemu směsného komunálního odpadu až o 60 %. Zároveň bychom na to navázali diskuzi s občany ohledně svozu dalších vytříděných složek „od prahu domu“, tj. systém „door to door“ jako je plast, papír a podobně. Problémem u takového systému je ale velké množství svozových nádob u každé nemovitosti, a proto je potřeba takovou změnu důkladně prodiskutovat jak s občany, tak i na úrovni zastupitelstva.

 

Kdy budou nádoby vyváženy?

Na stránkách městem vlastněné společnosti Služby Bystřice s.r.o. i na webu města (www.mestobystrice.cz) bude zveřejněn kalendář svozů, ve kterém bude přesně napsáno, kdy se které nádoby a kde svážejí. Povinností vlastníka nemovitosti, a tudíž i vlastníka svozové nádoby je přistavit ji v době svozu na veřejně přístupné místo a druhý den ji opět z tohoto místa odklidit (viz příslušná obecně závazná vyhláška).

 

Formulář vůbec nechápu. Nevím, jak vyplnit, dokdy a kam odevzdat a kdy zaplatit. Může mi s tím vyplněním někdo poradit? Jak to mají vyplnit důchodci, kteří tomu nerozumí, na úřad si nedojdou a s PC neumí?

Formulář je potřeba vyplnit a odevzdat v období od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023, a to buď do podatelny Městského úřadu Bystřice nebo ho můžete odeslat do podatelny ze své datové schránky nebo pokud ho podepíšete kvalifikovaným elektronickým podpisem, tak ho můžete poslat emailem. Od poloviny ledna 2023 vám bude k dispozici také Portál občana města Bystřice, na kterém můžete vyplnit tento formulář po přihlášení vaší elektronickou nebo bankovní identitou bez nutnosti dalšího odesílání nebo jiné manipulace. Formulář může být vypsaný rukou – nutně není potřeba PC (jen musí být vypsán hůlkovým písmem a čitelně). Pokud nevíte, co napsat do kolonek jako je jméno, příjmení a podobně, pak vám rádi pomohou úředníci městského úřadu v úředních hodinách.

 

Co když lidé místo třídění budou vytvářet černé skládky, aby ušetřili? Jak to bude město řešit?

Otázku tzv. černých skládek řeší zákon 541/2020 Sb o odpadech v platném znění. Každý občan ČR má povinnost znát zákony ČR, a tudíž ví, i že za jejich neplnění mu hrozí odpovídající sankce.

 

 

 

Nenašli jste odpověď na dotaz, který Vás zajímá?

Napište nám na emailovou adresu podatelna@mestobystrice.cz.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Sociální sítě

Virtuální prohlídka

Partneři, svazky, projekty

Osady