#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Obsah

2/2014

"Chodník podél silnice II/114 Jírovice-Jarkovice, I. etapa

Lhůta pro podání nabídek do 26.03.2014 do 14:00 hodin

Smlouva o dílo

Přílohy ke Smlouvě o dílo

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

11.03.2014

Výzva k podání nabídky

Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 - Sumarizační list

Příloha č. 2 - Seznam subdodavatelů

Příloha č. 3 - Čestné prohlášení o akceptaci ZP

Příloha č. 4, č. 5 a č. 6 viz: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00231525


3/2014

Protokol o vyhodnocení cenových nabídek

"Oprava komunikace par. č. 301/4 v k.ú. Kobylí"

Lhůta pro podání nabídek do 16.05.2014 do 12: hodin

Zveřejněno dne 28.04.2014

Výzva k podání cenové nabídky


4/2014

Protokol o vyhodnocení cenových nabídek

"Oprava komunikace par. č. 990/2 Nesvačily"

Lhůta pro podání nabídky do 16.05.2014 do 12:00 hodin

Zveřejněno dne 30.04.2014

Výzva k podání cenové nabídky

Rozpočet Nesvačily


Výzva č. 5/2014

Protokol o vyhodnocení cenových nabídek

"Oprava komunikace par. č. 1199/9 Bystřice"

Lhůta pro podání nabídek do 28.05.2014 do 12:00 hodin

Zveřejněno dne 14.05.2014

Výzva k podání cenové nabídky

Rozpočet


Výzva č. 6/2014

Protokol o vyhodnocení cenových nabídek

"Oprava komunikace par. č. 1514/5 Bystřice"

Lhůta pro podání nabídky do 28.05.2014 do 12:00 hodin

Zveřejněno dne 14.05.2014

Výzva k podání cenové nabídky

Rozpočet


"Intenzifikace ČOV Bystřice"

Zveřejněno dne 13.06.2014

Písemná zpráva zadavatele

Lhůta pro podání nabídek prodloužena do 17.06.2014 do 10:00 hodin

Dodatečné informace č. 2

Dodatečné informace č. 1

Doplnění informací č. 1

Doplnění informací č. 2

Lhůta pro podání nabídek prodloužena do 10.06.2014 do 10:00 hodin

Zveřejněno dne 02.06.2014

Lhůta pro podání nabídky do 05.06.2014 do 10:00 hodin

Zveřejněno dne 13.05.2014

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace pro veřejnou zakázku

Odůvodnění veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

ZD - příloha č. 1 - Krycí list

ZD - příloha č. 2 - Návrh smlouvy

ZD - příloha č. 3 - Seznam subdodavatelů

ZD - příloha č. 4 - Specifikace výrob.

ZD - příloha č. 5 - Prohlášení dodavatele

Soupis prací včetně výkazu výměr

-Bystřice - rekapitulace

-Bystřice - VRN ORN

-PS 01 Bystřice - potrubí

PS 01 Bystřice - strojní....

PS 02 Bystřice - elektro

PS 03 Bystřice - MaR

SO 01-SO07 Bystřice


1/2014

"Bystřice - rekonstrukce úpravny vody"

30.06.2014

Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2015

Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2014

Seznam subdodavatelů

Písemná zpráva zadavatele

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

- Odůvodnění nezbytnosti stavebních prací

- Změnové listy k Dodatku č. 2 ke SOD

Smlouva o dílo

Krycí list

Rekapitulace ceny

Rekapitulace stavby

Rekapitulace provozní soubory

Technoligická část strojní

Harmonogram

Prohlášení - specifikace subdodavatelů

Potvrzení o uzavření pojistné smlouvy

Bankovní záruka

09.05.2014

Rozhodnutí o námitkách

Námitky proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

Protokol o jednání hodnotící komise

31.01.2014

Dodatečné informace č. 3

Návrh smlouvy o dílo

Soupis prací - stavební část

28.01.2014 - Lhůta pro podání nabídek prodloužena do 06.02.2014 do 10:00 hodin

Dodatečné informace č. 2

Přiloha č. 6 - Specifikace výrobků

Soupis prací - Technologická část-2

22.01.2014

Dodatečné informace

Radioaktivní rozbor vody

Rozbor vody nově

Rozbor vody vrt

Příloha č. 6

Soupis prací

Soupis stroj. zařízení

Strojní technologické schema

Technická zpráva

08.01.2014

Výzva 1/2014

"Bystřice - rekonstrukce úpravny vody"

Písemnu výzva

Zadávací dokumentace

Pokyny pro zpracování nabídky

.Příloha č. 1 -Obsah nabídky

.Příloha č. 2 - Krycí list nabídky

.Příloha č. 3 - Čestné prohlášení, § 62

.Příloha č. 4 - Čestné prohlášení, § 68

.Příloha č. 5 - Návrh smlouvy o dílo

.Příloha č. 6 - Specifikace výrobků

.Příloha č. 7 - Subdodavatelé

Lhůta pro podání nabídek do 30.01.2014 do 10:00 hodin


Výzva č. 8/2014

"Územní studie koncepce dopravy města Bystřice"

-Smlouva o dílo

-Protokol o vyhodnocení cenových nabídek

-Výzva k podání cenové nabídky

-Lhůta pro dodání cenové nabídky do 30.07.2014 do 11:00 hodin


Výzva č. 7/2014

"Zajištění energetických úspor objektu ZŠ Bystřice - Stará budova"

Smlouvu o dílo naleznete na výše uvedené adrese profilu zadavatele

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

-Rozhodnutí o vyloučení namídky č. 6

-Rozhodnutí o vyloučení nabídky č. 5

-Rozhodnutí o vyloučení nabídky č. 4

-Dodatečné informace 1

Lhůta pro podání nabídek do 11.08.2014 do 14:00 hodin

Zveřejněno dne 25.07.2014

Výzva k podání nabídky

Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 - Sumarizační list - na výše uvedené adrese profilu zasavatele

Příloha č. 2 - Seznam subdodavatelů

Příloha č. 3 - Čestné prohlášení

Příloha č. 4 - Návrh Smlouvy o dílo

Příloha č. 5 -Výkaz výměr

Příloha č. 6 - PD - na výše uvedené adrese profilu zadavatele


Výzva č. 10/2014

"Výstavba spolkového domu Drachkov"

Lhůta pro podání nabídek do 15. října 2014 do 13:00 hodin

-Smlouva o dílo

-Protokol o vyhodnocení cenových nabídek

-Výzva č. 10-2014

-Spolkový dům

-Výkaz výměr Drachkov 1

-Výkaz materiálu voda a kanalizace

-Vodoměrná sestava

-Vodoměrná šachta

-Detail uložení vodovodního potrubí

-Skladba konstrukcí

-Situace

-Situace vodovodní přípojky

-Podélný profil vodovodu

-Rozpočet elektroinstalace

-Rozpočet elektro

-Výpis oken a dveří

-Řez B-B

-Řez A-A

-Půdorys základu

-Půsorys INP vodovod

-Půdorys střechy

-Půdorys krovu

-Půdorys INP

-Půdorys INP kanalizace

-Pohled severozápadní

-Pohled severovýchodní

-Pohled jihozápadní

-Pohled jihovýchodní

-Zábradlí

-------------------------------------------------------------------

Výzva 9/2014

"Navýšení kapacity a rozšíření sběrného dvora Bystřice u Benešova"

-Smlouva o dílo zde

.Příloha - Technická specifikace - položkový rozpočet

.Příloha - Časový harmonogram

-Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky dle § 81 

-Evidenční list nabídek podaných v listinné podobě

-Protokol o otevírání obálek

-Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

.Příloha-Hodnotící tabulka

.Příloha-Kontrolní list pro hodnocení formální správnosti nabídek

.Příloha-Kontrola dodržení technické specifikace

-Dodatečné informace č. 1
-Dodatečné informace - příloha č. 9 upravená

-Výzva

-Zadávací dokumentace

-Návrh smlouvy o dílo

-Přílohy - Prohlášení uchazeče

-Krycí list nabídky

-Technická specifikace

Lhůta pro podání nabídky do 19.09.2014 do 14:00 hodin