Město Bystřice
Bystřice
Město Bystřice
Bystřice

2020

Název projektu: PP_Vodovod Bystřice - projektová a inženýrská činnost
 • Poskytovatel dotace: Státní fond životního prostředí ČR
 • Předpokládané náklady: 1 671 010 Kč
 • Požadovaná výše dotace: 1 242 900 Kč
 • Stručný obsah projektu: Účelem projektu je vypracování projektové dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení - zpracována podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., inženýrská činnost za účelem vydání stavebního povolení - uzavření smluv s vlastníky pozemků, podání žádosti o vydání stavebního povolení
 • Stav zpracování: podána žádost o dotaci/žádost schválena
Název projektu: Vodovod Nesvačily - připojení obce na přivaděč pitné vody Benešov - Sedlčany
 • Poskytovatel dotace: Státní fond životního prostředí ČR
 • Předpokládané náklady: 3 927 501 Kč
 • Požadovaná výše dotace: 3 000 000 Kč
 • Stručný obsah projektu: Účelem projektu je připojení místní části Nesvačily na přivaděč pitné vody Benešov - Sedlčany 
 • Stav zpracování: podána žádost o dotaci/žádost schválena
Název projektu: Vodovod Božkovice - připojení obce na přivaděč pitné vody Benešov - Sedlčany
 • Poskytovatel dotace: Státní fond životního prostředí ČR
 • Předpokládané náklady: 5 487 000 Kč
 • Požadovaná výše dotace: 3 000 000 Kč
 • Stručný obsah projektu: Účelem projektu je připojení místní části Božkovice na připvaděč pitné vody  Benešov - Sedlčany
 • Stav zpracování: podána žádost o dotaci/žádost schválena
Název projektu: Město Bystřice - Odborná příprava JSDH Bystřice
 • Poskytovatel dotace: Hasičský záchraný sbor Středočeského kraje
 • Předpokládané náklady: 24 000 Kč
 • Požadovaná výše dotace: 24 000 Kč
 • Stručný obsah projektu: Účelová neinvestiční dotace na výdaje za odbornou přípravu, zkutečný zásah JSDH mimo územní obvod zřizovatele a na vybavení a opravy neinvestiční povahy. Město Bystřice žádá o proplacení části nákladů spojených s odbornou přípravou pro 4 osoby, kurzu nositele dýchací techniky pro 1 osobu, kurz vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel pro 6 osob, taktické cvičení pro 4 členy JSDH. Další položkou je 11 výjezdů jednotky mimo obvod města Bystřice.
 • Stav zpracování: podána žádost o dotaci/žádost schválena
Název projektu: Sportovní areál při ZŠ Bystřice
 • Poskytovatel dotace: MMR Podpora budování a obnovy míst aktivního odpočinku
 • Předpokládané náklady:   17 400 000 Kč
 • Požadovaná výše dotace:  8 439 765 Kč
 • Stručný obsah projektu: Navrhované sportoviště bude užíváno jako celek převážně pro sportovní činnost žáků ZŠ a MŠ, dále pro místní spolky a kluby. Nově vybudované objekty v rámci projektu: -atletický ovál včetně víceúčelového hřiště -hřiště pro Beachvoleyball - hřiště pro vrch koulí -hřiště pro družinu ZŠ -hřiště pro jízdní hry -plocha pro sdružené hry -sklad sportovního nářadí -zahradní kuželky -hřiště pro pétanque -parkoviště a zpevněné plochy -cyklogaráže -chodník -sadové úpravy -zahradní architektura - kabelové rozvody a venkovní osvětlení areálu
 • Stav zpracování: podána žádost o dotaci
Název projektu: Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Bystřice
 • Poskytovatel dotace: Operační program životního prostředí
 • Předpokládané náklady: 11 016 729 Kč
 • Požadovaná výše dotace: 7 443 872 Kč
 • Stručný obsah projektu: Předmětem překládaného projektu je instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu, které zajistí větrání jednotlivých tříd a místností. Celkem se jedná o 24 vzduchotechnických jednotek, jež budou vybaveny ventilátory pro přívod a odvod vzduchu, bypa-sem, filtry s protiproudým deskovým rekuperačním výměníkem. Jednotky budou pracovat v plně automatickém režimu a regulace výkonu bude probíhat na základě snímání hodnoty koncentrace CO2 pomocí infračervených čidel (IR senzorů) instalovaných v příslušných místnostech. Suchá účinnost zpětného získávání tepla (rekuperátoru) vzduchotechnických jednotek je 87,8 %. Mimo VZT projekt řeší rovněž instalaci střešního fotovoltaického systému (FVE), který bude umístěn na stávající objekt ZŠ Bystřice. Vlastní instalace FVE o velikosti 39,68 kWp se bude skládat ze 128 ks fotovoltaických panelů. 
 • Stav zpracování: podána žádost o dotaci/žádost schválena
Název projektu: Město Bystřice - pořízení nového dopravního automobilu
 • Poskytovatel dotace: Hasičský záchraný sbor Středočeského kraje
 • Předpokládané náklady: 1 430 000 Kč
 • Požadovaná výše dotace: 450 000 Kč
 • Stručný obsah projektu: Cílem projektu je pořízení nového dopravního automobilu JSDH Bystřice. Bude sloužit k evakuaci obyvatel při mimořádných událostech, nouzové zásobování při mimořádných událostech, střídání hasičů při zásahu aj.
 • Stav zpracování: podána žádost o dotaci/žádost schválena
Název projektu: Město Bystřice - pořízení nové CAS
 • Poskytovatel dotace: Hasičský záchraný sbor Středočeského kraje
 • Předpokládané náklady: 7 685 000 Kč
 • Požadovaná výše dotace: 2 500 000 Kč
 • Stručný obsah projektu: Cílem projektu je pořízení nové a výkonnější cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Bystřice, které slouží jako prvovýjezdové vozidlo při dopravích nehodách, požárech, technické pomoci nebo záloha pro HZS Benešov.
 • Stav zpracování: podána žádost o dotaci/žádost zamítnuta
Název projektu: Obnova vybavení kuchyně a úprava akustiky jídelny ZŠ Bystřice

registrační číslo: 20/004/129210/001/001244

 • Poskytovatel dotace: MAS Posázaví v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem Zemědělství (ŘO Program rozvoje venkova)
 • Předpokládané náklady: 1 742 153 Kč
 • Požadovaná výše dotace: 1 393 723 Kč
 • Stručný obsah projektu: Školní jídlena vaři nejen pro žáky a zaměstnance ZŠ a MŠ, ale i pro širokou veřejnost. Kapacita školní kuchyně se neustále zvětšuje a nároky na rychlost a kvalitu přípravy pokrmů zvyšují. Současné vybavení nemá dostatečnou kapacitu nebo je za hranicí své životnosti. Pořízení nového vybavení nebo výměna stávajícího usnadní a zjednodušší práci zaměstnancům ZŠ a zkvalitní se tak příprava obědů pro všechny strávníky. Úprava akustiky ve školní jídleně bude řešena montáží akustických kazet z minerální vlny, které umožní pohlcování, nikoliv odrážení hluku, který vzniká při naplnění školní jídleny. 
 • Stav zpracování: podána žádost o dotaci/žádost schválena
 • povinná publicita
Název projektu: Obnova hydroizolace obvodových zdí MŠ a modernizace vybavení školní jídelny

Registrační číslo projektu: 20/004/19210/001/001243

 • Poskytovatel dotace: MAS Posázaví v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem Zemědělství (ŘO Program rozvoje venkova)
 • Předpokládané náklady: 1 633 933 Kč
 • Požadovaná výše dotace: 860 848 Kč
 • Stručný obsah projektu: Budova Mateřské školky se nachází v blízkosti města Bystřice. Jedná se o komplex dvou navzájem spojených budov. Předmětem projektu je obnova hydroizolace obvodových zdí v části budovy, rozdělené do tří etap. Po celém obvodu v části komplexu budovy proběhnou stavební práce spojené s obnovením hydroizolační vrstvy a injektáž. Na závěr proběhne instalace podlahových keramických dlaždic a samonivelačního potěru. Součástí budovy je školní jídlena ve které se bude modernizovat stávající vybavení.
 • Stav zpracování: podána žádost o dotaci/žádost schválena
 • plakát
Název projektu: Efektivní a moderní úřad Bystřice
 • Poskytovatel dotace: Operační program zaměstnanost
 • Předpokládané náklady: 2 784 381 Kč
 • Požadovaná výše dotace: 2 645 162 Kč
 • Stručný obsah projektu: Projekt si klade za cíl optimalizovat a přispět ke zlepšení úrovně komunikace v rovině "municipalita - občan" (komunikační kampaně) a prostřednictvím pořízení úřední desky a zavedení systému inovačního managemetu výrazně snížit administrativní zátěž v rámci běžně vyřizovaných agend úřadu. Doplňkové vzdělávací aktivity přispějí ke zvýšení kvalifikace pracovníků úřadu. Globálním cílem projektu je tak dosáhnout toho, aby město Bystřice - jak v samostatné, tak v přenesené působnosti bylo lépe připraveno na již probíhající a chystané inovace ve veřejné správě, vyplývající ze Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR.
 • Stav zpracování: podána žádost o dotaci/žádost schválena
Název projektu: Projetková dokumentace na vodovod Bystřice - připojení Mokré Lhoty 
 • Poskytovatel dotace: Středočeský kraj z Programu 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory včasné přípravy projektů EU 2021+ NIP
 • Předpokládané náklady: 989 780 Kč
 • Požadovaná výše dotace: 470 000 Kč
 • Stručný obsah projektu: Polohopisné a výškopisné zaměření, inženýrskogeodetický průzkum, vypracování projektové dokumentace k žádosti o vydání rozhonutí o umístění stavby, vypracováno v souladu se zákonem č.183/2006 Sb. a vyhláškou č.499/2006 o dokumentaci staveb v platném znění, inženýrská činnost za účelem vydání rozhodnutí o umístění stavby - zajištění souhlasu vlastníků, projednání projektové dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí a umístění stavby s dotčenými orgány státní správy, správci pozemních sítí a správci dotčených vodních toků, vypracování projektové dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení - zpracována podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., inženýrská činnost za účelem vydání stavebního povolení - uzavření smluv s vlastníky pozemků, podání žádosti o vydání stavebního povolení, účast při stavebním řízení, výkon autorského dozoru.
 • Stav zpracování: podána žádost o dotaci/žádost schválena
Název projektu: Vybavení jednotky SDH Bystřice osobními ochrannými prostředky
 • Poskytovatel dotace: Středočeský kraj z Programu 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS v rámci Tematického zadání Vybavení jednotek SDH obcí osobními ochrannými prostředky
 • Předpokládané náklady: 186 352 Kč
 • Požadovaná výše dotace: 150 000 Kč
 • Stručný obsah projektu: JSDH Bystřice je aktivní jednotkou. V letošním roce 2020 chce město Bystřice zajistit alespoň částečnou obměnu ochranných pracovních prostředků (zásahové helmy, zásahové boty, opasky), které jsou ve většině případů za hranicí své životnosti.
 • Stav zpracování: podána žádost o dotaci/žádost schválena
Název projektu: 13. ročník Divadelního festivalu Ludvíka Němce
 • Poskytovatel dotace: Středočeský kraj z Programu 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek v rámci Tematického zadání Podpora kultury
 • Předpokládané náklady: 153 000 Kč
 • Požadovaná výše dotace: 90 000 Kč
 • Stručný obsah projektu: v termínu od 1.5.2020 do 30.6.2020 se v rámci Divadelního festivalu Ludvíka Němce odehraje na divadelních prknech v Bystřici šest představení pro dospělé, jedno představení pro děti a beseda s osobností. V letošním roce uplyne 100 let od narození a 25 let od úmrtí bystřického kantora a divadelníka Ludvíka Němce. Finanční protředky budou využity na honoráře souborům, besedu s osobností, upomínkové předměty, propagaci aj.
 • Stav zpracování: podána žádost o dotaci/žádost schválena
Název projektu: Chodník podél silnice II/114 Jarkovice - Jírovice I.etapa
 • Poskytovatel dotace: IROP - 10. výzva MAS Posázaví - IROP - Bezpečná cesta nejen do školy 
 • Předpokládané náklady: 6 633 673 Kč
 • Požadovaná výše dotace: 1 999 999 Kč
 • Stručný obsah projektu: Projekt řeší výstavbu nového chodníku podél silnice druhé třídy v obci Jírovice. Předmětem projektu je dle projektové dokumentace stavba I. etapy - část III. v délce 237,23 m včetně dešťových vpustí a přípojek k odvodu vod z povrchu chodníku do kanalizace a 7 ks veřejného osvětlení. Chodník bude přímo navazovat na stávající osvětlený přechod pro chodce a autobusovou zastávku a část chodníku - vše vybudované v předchozích dvou částech I. etapy.
 • Stav zpracování: podána žádost o dotaci/žádost schválena
Název projektu: Sportovní areál při ZŠ Bystřice
 • Poskytovatel dotace: MMR Podpora rozvoje regionů 2019+
 • Předpokládané náklady:   17 400 000 Kč
 • Požadovaná výše dotace:  5 000 000 Kč
 • Stručný obsah projektu: Navrhované sportoviště bude užíváno jako celek převážně pro sportovní činnost žáků ZŠ a MŠ, dále pro místní spolky a kluby. Nově vybudované objekty v rámci projektu: -atletický ovál včetně víceúčelového hřiště -hřiště pro Beachvoleyball - hřiště pro vrch koulí -hřiště pro družinu ZŠ -hřiště pro jízdní hry -plocha pro sdružené hry -sklad sportovního nářadí -zahradní kuželky -hřiště pro pétanque -parkoviště a zpevněné plochy -cyklogaráže -chodník -sadové úpravy -zahradní architektura - kabelové rozvody a venkovní osvětlení areálu
 • Stav zpracování: podána žádost o dotaci/žádost zamítnuta
 

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Sociální sítě

Virtuální prohlídka

Osady

Partneři, svazky, projekty