#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Obsah

Podané žádosti 2020

Název projektu: Město Bystřice - pořízení nového dopravního automobilu

Poskytovatel dotace: Hasičský záchraný sbor Středočeského kraje

Předpokládané náklady: 1 430 000 Kč

Požadovaná výše dotace: 450 000 Kč

Stručný obsah projektu: Cílem projektu je pořízení nového dopravního automobilu JSDH Bystřice. Bude sloužit k evakuaci obyvatel při mimořádných událostech, nouzové zásobování při mimořádných událostech, střídání hasičů při zásahu aj.

Stav zpracování: podána projektová žádost

Název projektu: Město Bystřice - pořízení nové CAS

Poskytovatel dotace: Hasičský záchraný sbor Středočeského kraje

Předpokládané náklady: 7 685 000 Kč

Požadovaná výše dotace: 2 500 000 Kč

Stručný obsah projektu: Cílem projektu je pořízení nové a výkonnější cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Bystřice, které slouží jako prvovýjezdové vozidlo při dopravích nehodách, požárech, technické pomoci nebo záloha pro HZS Benešov.

Stav zpracování: podána projektová žádost

Název projektu: Obnova vybavení kuchyně a úprava akustiky jídelny ZŠ Bystřice

Poskytovatel dotace: MAS Posázaví v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem Zemědělství (ŘO Program rozvoje venkova)

Předpokládané náklady: 1 742 153 Kč

Požadovaná výše dotace: 1 393 723 Kč

Stručný obsah projektu: Školní jídlena vaři nejen pro žáky a zaměstnance ZŠ a MŠ, ale i pro širokou veřejnost. Kapacita školní kuchyně se neustále zvětšuje a nároky na rychlost a kvalitu přípravy pokrmů zvyšují. Současné vybavení nemá dostatečnou kapacitu nebo je za hranicí své životnosti. Pořízení nového vybavení nebo výměna stávajícího usnadní a zjednodušší práci zaměstnancům ZŠ a zkvalitní se tak příprava obědů pro všechny strávníky. Úprava akustiky ve školní jídleně bude řešena montáží akustických kazet z minerální vlny, které umožní pohlcování, nikoliv odrážení hluku, který vzniká při naplnění školní jídleny. 

Stav zpracování: podána žádost o dotaci

Název projektu: Obnova hydroizolace obvodových zdí MŠ a modernizace vybavení školní jídelny

Poskytovatel dotace: MAS Posázaví v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem Zemědělství (ŘO Program rozvoje venkova)

Předpokládané náklady: 1 633 933 Kč

Požadovaná výše dotace: 860 848 Kč

Stručný obsah projektu: Budova Mateřské školky se nachází v blízkosti města Bystřice. Jedná se o komplex dvou navzájem spojených budov. Předmětem projektu je obnova hydroizolace obvodových zdí v části budovy, rozdělené do tří etap. Po celém obvodu v části komplexu budovy proběhnou stavební práce spojené s obnovením hydroizolační vrstvy a injektáž. Na závěr proběhne instalace podlahových kemramických dlaždic a samonivelačního potěru. Součástí budovy je školní jídlena ve které se bude modernizovat stávající vybavení.

Stav zpracování: podána žádost o dotaci

Název projektu: Projetková dokumentace na vodovod Bystřice - připojení Mokré Lhoty 

Poskytovatel dotace: Středočeský kraj z Programu 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS v rámci Tematického zadání Vybavení jednotek SDH obcí osobními ochrannými prostředky

Předpokládané náklady: 989 780 Kč

Požadovaná výše dotace: 470 000 Kč

Stručný obsah projektu: Polohopisné a výškopisné zaměření, inženýrskogeodetický průzkum, vypracování projektové dokumentace k žádosti o vydání rozhonutí o umístění stavby, vypracováno v souladu se zákonem č.183/2006 Sb. a vyhláškou č.499/2006 o dokumentaci staveb v platném znění, inženýrská činnost za účelem vydání rozhodnutí o umístění stavby - zajištění souhlasu vlastníků, projednání projektové dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí a umístění stavby s dotčenými orgány státní správy, správci pozemních sítí a správci dotčených vodních toků, vypracování projektové dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení - zpracována podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., inženýrská činnost za účelem vydání stavebního povolení - uzavření smluv s vlastníky pozemků, podání žádosti o vydání stavebního povolení, účast při stavebním řízení, výkon autorského dozoru.

Stav zpracování: podána žádost o dotaci

Název projektu: Vybavení jednotky SDH Bystřice osobními ochrannými prostředky

Poskytovatel dotace: Středočeský kraj z Programu 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS v rámci Tematického zadání Vybavení jednotek SDH obcí osobními ochrannými prostředky

Předpokládané náklady: 186 352 Kč

Požadovaná výše dotace: 150 000 Kč

Stručný obsah projektu: JSDH Bystřice je aktivní jednotkou. V letošním roce 2020 chce město Bystřice zajistit alespoň částečnou obměnu ochranných pracovních prostředků (zásahové helmy, zásahové boty, opasky), které jsou ve většině případů za hranicí své životnosti.

Stav zpracování: podána žádost o dotaci

 

Název projektu: 13. ročník Divadelního festivalu Ludvíka Němce

Poskytovatel dotace: Středočeský kraj z Programu 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek v rámci Tematického zadání Podpora kultury

Předpokládané náklady: 153 000 Kč

Požadovaná výše dotace: 90 000 Kč

Stručný obsah projektu: v termínu od 1.5.2020 do 30.6.2020 se v rámci Divadelního festivalu Ludvíka Němce odehraje na divadelních prknech v Bystřici šest představení pro dospělé, jedno představení pro děti a beseda s osobností. V letošním roce uplyne 100 let od narození a 25 let od úmrtí bystřického kantora a divadelníka Ludvíka Němce. Finanční protředky budou využity na honoráře souborům, besedu s osobností, upomínkové předměty, propagaci aj.

Stav zpracování: podána žádost o dotaci

Název projektu: Chodník podél silnice II/114 Jarkovice - Jírovice I.etapa

Poskytovatel dotace: IROP - 10. výzva MAS Posázaví - IROP - Bezpečná cesta nejen do školy 

Předpokládané náklady:   6 633 673 Kč

Požadovaná výše dotace:  1 999 999 Kč

Stručný obsah projektuProjekt řeší výstavbu nového chodníku podél silnice druhé třídy v obci Jírovice. Předmětem projektu je dle projektové dokumentace stavba I. etapy - část III. v délce 237,23 m včetně dešťových vpustí a přípojek k odvodu vod z povrchu chodníku do kanalizace a 7 ks veřejného osvětlení. Chodník bude přímo navazovat na stávající osvětlený přechod pro chodce a autobusovou zastávku a část chodníku - vše vybudované v předchozích dvou částech I. etapy.

Stav zpracování: podána žádost o dotaci

Název projektu: Sportovní areál při ZŠ Bystřice

Poskytovatel dotace: MMR Podpora rozvoje regionů 2019+

Předpokládané náklady:   17 400 000 Kč

Požadovaná výše dotace:  5 000 000 Kč

Stručný obsah projektuNavrhované sportoviště bude užíváno jako celek převážně pro sportovní činnost žáků ZŠ a MŠ, dále pro místní spolky a kluby. Nově vybudované objekty v rámci projektu: -atletický ovál včetně víceúčelového hřiště -hřiště pro Beachvoleyball - hřiště pro vrch koulí -hřiště pro družinu ZŠ -hřiště pro jízdní hry -plocha pro sdružené hry -sklad sportovního nářadí -zahradní
kuželky -hřiště pro pétanque -parkoviště a zpevněné plochy -cyklogaráže -chodník -sadové úpravy -zahradní architektura - kabelové rozvody a venkovní osvětlení areálu

Stav zpracování: podána žádost o dotaci