Město Bystřice
Bystřice
Město Bystřice
Bystřice

Prezidentské volby 2023


Volby prezidenta České republiky 2023

Volba prezidenta České republiky je naplánována na 13. a 14. ledna 2023 a její případné druhé kolo na 27. a 28. ledna. Současnému prezidentu skončí druhé funkční období 8. března 2023. Termín volby vyhlásil předseda Senátu Miloš Vystrčil 27. června 2022.

Kontaktní osoby

Dokumenty

 

Ve Sbírce zákonů byl zveřejněn celkový výsledek volby prezidenta republiky

Ve Sbírce zákonů byl zveřejněn celkový výsledek volby prezidenta republiky

 


Termín voleb

v pátek 13. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 14. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Případné druhé kolo volby prezidenta se na území České republiky uskuteční v pátek 27. ledna 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 28. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Volič

 • občan ČR, který nejpozději 14. ledna 2023 dovrší věku 18 let;
 • ve druhém kole pak i občan ČR, který nejpozději 28. ledna 2023 dovrší věku 18 let, a nemá 
  • omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu a
  • omezenou svéprávnost k výkonu práva volit.

 

Místo

Adresu volební místnosti a další potřebné informace zveřejní starosta nejpozději 15 dnů přede dnem volby, tj. nejpozději 29. prosince 2022, způsobem v místě obvyklým; pokud je v obci více volebních okrsků, starosta sdělí, která část obce a volební místnost náleží ke kterému okrsku.

 

Hlasovací lístky

 • Hlasovací lístky pro volbu prezidenta republiky jsou vytištěny pro každého kandidáta samostatně.
 • Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo kandidáta.
 • Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 3 dny přede dnem prvního kola volby (10. ledna 2023).
 • Pro druhé kolo volby obdrží voliči hlasovací lístky až ve volební místnosti.
 • Vzorové hlasovací lístky a informace o případných tiskových chybách na hlasovacím lístku jsou zveřejněny ve volební místnosti.
 • Ve volební místnosti se zveřejňují informace o případném vzdání se kandidatury nebo ztrátě volitelnosti kandidáta. Při zjišťování výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží.

 

Prokázání totožnosti

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky

 • platným občanským průkazem,
 • platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebným dokladem, nebude mu hlasování umožněno.

 

Hlasování v místě bydliště

Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i sadu hlasovacích lístků.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

S úřední obálkou a hlasovacími lístky se musí volič odebrat do prostoru určeného k vložení hlasovacího lístku do úřední obálky. Jinak mu nebude hlasování umožněno.

Volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek pro kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje.

Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze jeden hlasovací lístek, jinak je hlas voliče neplatný.

Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky.

Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.

S voličem, který nemůže ze zdravotních důvodů vybrat zvolený hlasovací lístek nebo nemůže číst, může být v prostoru určeném pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho vybrat a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

 

Hlasování na voličský průkaz

Na voličský průkaz může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Na vyžádání ho obdrží v místě trvalého bydliště. Pro občany s trvalým pobytem v Bystřici – MěÚ Bystřice, Dr. R. Beneše 25, Bystřice.

Volič zapsaný v zahraničí do zvláštního seznamu voličů může požádat pouze příslušný zastupitelský nebo konzulární úřad.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Žádost o voličský průkaz (soubor PDF ke stažení) (164.32 kB)

Podáním v písemné nebo elektronické podobě s doručením úřadu do 6. ledna 2023 do 16.00 hodin (pro případné druhé kolo volby do 20. ledna 2023 do 16.00 hodin)

 • na listině opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo
 • v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče.

Osobně do 11. ledna 2023 do 16.00 hodin (pro případné druhé kolo volby do 25. ledna 2023 do 16.00 hodin); volič se dostaví na úřad, prokáže svoji totožnost a úřad o žádosti učiní úřední záznam.

 

Hlasování v zahraničí

Informace pro volbu prezidenta České republiky 2023 - hlasování v zahraničí - Volby (mvcr.cz)


Informace pro okrskové volební komise: 

Výsledek volby prezidenta byl vyhlášen a uveřejněn ve Sbírce zákonů s datem rozeslání 31.1.2023 a ode dne následujícího po dni rozeslání Sbírky zákonů se počítají lhůty např. pro soudní přezkum či ukončení činnosti okrskových volebních komisí.

Na základě § 6 odst. 4 vyhlášky č. 294/2012 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta, obecní úřad vyplatí odměny členů OVK do 30 dnů po ukončení činnosti okrskové volební komise.

§ 58 zákona o volbě prezidenta č. 275/2012 Sb. – Ukončení činnosti okrskové volební komise

Činnost okrskové volební komise při volbě prezidenta je ukončena patnáctým dnem po vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta Státní volební komisí.

Pokud byl podán návrh na neplatnost volby prezidenta (§ 66), končí činnost okrskové volební komise dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu v případě, že návrh byl soudem zamítnut, nebo že návrh byl soudem shledán oprávněným a opakuje se volba prezidenta, nebo patnáctým dnem po vyhlášení celkového výsledku opakování části volby prezidenta.

https://volby.mvcr.cz/uvod/aktuality/172-ve-sbirce-zakonu-byl-zverejnen-celkovy-vysledek-volby-prezidenta-republiky

Děkujeme všem za spolupráci

 

 

 

V souvislosti s členstvím v komisi je nutné:

 • zúčastnit se prvního zasedání okrskových volebních komisí,
 • předsedové a místopředsedové komisí mají povinnost zúčastnit se také školení ČSÚ v Benešově

(oba termíny Vám budou včas zaslány e-mailem a budou zveřejněny na stránkách města v sekci ÚŘAD – VOLBY –INFORMACE PRO OVK)

 

Odměny členů okrskových volebních komisí:

 • Předseda: 2.200 Kč, v případě 2. kola 3.200 Kč
 • Místopředseda, zapisovatel: 2.100 Kč, v případě 2. kola 3.100 Kč
 • Člen: 1.800 Kč, v případě 2. kola 2.500 Kč

Od 01.01.2023 je odměna členům OVK osvobozena od daně z příjmu.

 

Členem se může stát pouze občan ČR, který alespoň v den složení slibu dosáhl nejméně 18 let věku. Nesmí u něj nastat překážka ve výkonu volebního práva, a který není kandidátem na prezidenta republiky.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Sociální sítě

Virtuální prohlídka

Osady

Partneři, svazky, projekty