Město Bystřice
Bystřice
Město Bystřice
Bystřice

Evidence obyvatel

Kontakty:

 

Bc. Petra Leitnerová

 


Přihlášení k trvalému pobytu

(§ 10 zák. č. 133/2000 sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech)

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území, a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním, popř. orientačním.

Postup:

Změnu místa trvalého pobytu ohlašuje:

 • občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy
 • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu,
 • zákonný zástupce za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu,
 • člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem, nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy.

V případě změny místa trvalého pobytu občan hlásí místo trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu; předkládá vyplněný "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu" (obdrží na ohlašovně), platný doklad totožnosti (občanský průkaz, nebo jiný obdobný doklad, který je veřejnou listinou) a doklad opravňující přihlášení (vlastnictví k bytu nebo domu – č. LV z KN, nájemní smlouva nebo úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny.

Správní poplatky:

Za ohlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan České republiky správní poplatek ve výši 50,- Kč. Občané mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeni.

Další:

 • Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti
 • Místem trvalého pobytu občana v době jeho narození je místo trvalého pobytu jeho matky. Dále § 10, ods. 3 zák. 133/2000.

Lhůta k vyřízení:

Ohlašovna je povinna provést zápis o změně adresy místa trvalého pobytu do agendového informačního systému evidence obyvatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů.

Opravné prostředky:

V případě, že ohlašovna po splnění zákonných podmínek vyhoví a hlášenou změnu místa trvalého pobytu zaeviduje, nevydává rozhodnutí ve správním řízení.

Správní rozhodnutí však vydá, pokud se zjistí při hlášení změny místa trvalého pobytu nedostatky v předkládaných dokladech nebo rozpory uváděných údajů s údaji v informačním systému evidence obyvatel a nedostatky ani po výzvě ve stanovené lhůtě nejsou odstraněny; ohlašovna rozhodne o tom, že změna místa trvalého pobytu nebude zaevidována. Proti rozhodnutí o nezaevidování změny místa trvalého pobytu lze podat odvolání.


Zrušení údaje o místě trvalého pobytu

(§ 12 zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 500/2004 Sb. správní řád)

O zrušení trvalého pobytu rozhoduje ohlašovna v místě trvalého pobytu občana, kterému bude rušen údaj o trvalém pobytu.

► z moci úřední

 • byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných, neúplných nebo padělaných dokladů nebo nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností,
 • byl-li objekt, na jehož adrese je občan hlášen k trvalému pobytu, odstraněn nebo zanikl nebo je podle zvláštních právních předpisů nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení, nebo

► na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby (dále jen "navrhovatel").

 • zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část.

Při zrušení údaje o místu trvalého pobytu je navrhovatel povinen:

 • prokázat existenci důvodů pro zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana - zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část,
 • prokázat totožnost občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti,
 • doložit vlastnické právo nebo jiné užívací právo, pokud si existenci tohoto práva nemůže ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.

Správní poplatky:

Za podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu zaplatí navrhovatel za každou osobu uvedenou v návrhu správní poplatek ve výši 100 Kč.

Je-li údaj o trvalém pobytu zrušen, bude mít občan údaj o trvalém pobytu na adrese sídla ohlašovny.

Zrušením údaje o místu trvalého pobytu končí platnost občanského průkazu - občan, kterému byl údaj o místě trvalého pobytu zrušen, je povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů po dni, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu (§14, odst. 1, písm. d), bod 9, zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.).

Oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením dle §10c, zákona č. 133/2000 Sb., jsou ukládány přímo na ohlašovně Městského úřadu, kde je možné si je vyzvednout. Vzhledem k uložení výzvy a oznámení, může následně dojít k fikci doručení. Jestliže si adresát uložené písemnosti ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.

Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu


Ukončení trvalého pobytu na území České republiky

(§ 10, odst. 12 zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů)

Občan České republiky, který se rozhodne ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost ohlašovně v místě trvalého pobytu, písemně volnou formou (nesmí v ní chybět, že žádá o ukončení trvalého pobytu na územní ČR na adrese….. a od jakého data) / nebo může použít navržený formulář zde s úředně ověřeným podpisem občana; ověřený podpis nemusí být, jestliže občan podepíše sdělení o ukončení pobytu před zaměstnancem ohlašovny.

Občan České republiky starší 15 let může k tomuto úkonu pověřit zmocněnce na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy.

Zároveň s ukončením pobytu má občan povinnost odevzdat občanský průkaz!

Správní poplatky:

Za ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky zaplatí občan na ohlašovně správní poplatek ve výši 100 Kč

Tuto životní situaci lze řešit i přes zastupitelský úřad


Hlášení adresy pro doručování

(§ 10b zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů)

Co je doručovací adresa?

Je to údaj o adrese, kterou si občan určí k doručování písemností.

O doručovací adresu občan žádá na ohlašovně v místě trvalého pobytu písemně, s úředně ověřeným podpisem občana; ověřený podpis občana nemusí být, jestliže občan podepíše žádost o doručovací adresu před zaměstnancem ohlašovny.

Pokud má žádost o doručovací adresu formu datové zprávy, občan ji opatří zaručeným elektronickým podpisem nebo dodá prostřednictvím zpřístupněné datové schránky.

Změnu nebo zrušení doručovací adresy ohlásí občan v místě trvalého pobytu.

Správní poplatky:

bez poplatku

Formulář - Hlášení adresy pro doručování


Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému

(§ 8 zák. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů)

Obyvateli staršímu 15 let lze na základě žádosti poskytnout údaje vedené k jeho osobě v AISEO a k osobě blízké. V AISEO se vedou údaje o státních občanech České republiky, o osobách, které pozbyly státní občanství České republiky a o cizincích, kteří jsou matkou, otcem, popř. jiným zákonným zástupcem, manželem, registrovaným partnerem nebo dítětem občana.

Za obyvatele mladšího 15 let a za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý požádat může žádat: jeho zákonný zástupce nebo opatrovník. O poskytnutí údajů může rovněž požádat člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování bylo schváleno soudem. Za obyvatele může rovněž požádat o poskytnutí údajů zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.                                                       K osobě blízké se poskytuje pouze údaj o datu, místu a okresu úmrtí, popř. místu a státu úmrtí, údaje o prohlášení za nezvěstného, údaje o prohlášení za mrtvého.                            Údaj o osvojení může být poskytnut obyvateli až po dovršení věku 18 let pouze Ministerstvem vnitra.

Žádost může být podána:

 • elektronicky na formuláři, zpřístupněném Ministerstvem vnitra dálkovým přístupem, který žadatel po vyplnění opatří zaručeným elektronickým podpisem nebo podá prostřednictvím zpřístupněné datové schránky
 • osobně
 • v listinné podobě, v tom případě musí být žádost opatřena úředně ověřeným podpisem, povinnost úředního ověření neplatí, pokud obyvatel žádost podepsal před orgánem příslušným k převzetí žádosti

Správní poplatek: 50 Kč

žádost o poskytnutí údajů z informačního systému.pdf (130.19 kB)


Sdělení údajů vlastníkovi objektu o osobách k nimž vede údaj o místě trvalého pobytu, odpovídající adrese objektu

 

žádost o sdělení údajů majiteli domu.pdf (228.6 kB)


 


Vítání občánků probíhá 2x ročně (většinou v jarních a podzimních měsících). Rodiče, kteří mají zájem o tuto slavnostní akci, se mohou průběžně přihlašovat prostřednictvím formuláře.

Přihlášku doručte na MěÚ Bystřice do kanceláře č. 3 či na podatelnu.

Přihláška vítání občánků

 

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Sociální sítě

Virtuální prohlídka

Osady

Partneři, svazky, projekty