Město Bystřice
Bystřice
Město Bystřice
Bystřice

Realizace

EU mzp

 

Základní informace

Cílem projektu je připojení města Bystřice na přivaděč vody z vodní nádrže Želivka a vybudování vodovodu v osadě Líšno. V rámci stavby vznikne také vodojem na kopci Na rozvozech mezi Bystřicí a Líšnem, ze kterého se bude gravitačně napájet jak stávající vodovod v Bystřici, tak i nový vodovod v Líšně. Z vodojemu vznikne nový cíl výletů nejen našich občanů, ale i návštěvníků města – rozhledna s výhledem na město, na zámek Líšno a na širší okolí. 

S plánovanou stavbou zároveň souvisí i zvýšený stavební ruch, nutná dopravní omezení a případný hluk a prašnost. Buďte, prosím, proto ke stavbě tolerantní. Dokončenou stavbou získá město další část kvalitní infrastruktury a nemovitosti v lokalitě navýší svou tržní hodnotu.

 

Aktuální harmonogram

1. 3. 2024 | Další etapou výstavby vodovodu v Líšně bude lokalita Na parcelách. V pondělí 4. března začne frézování vozovky od silnice V Lipách a od úterý 5. 3. se počítá se zahájením výkopových prací v lokalitě Na parcelách. Dopravní značení zajišťuje stavební firma VPK Suchý.

29. 1. 2024 | Dnes jsme obdrželi aktualizovaný harmonogram prací:
Harmonogram prací (29. 1. 2024) Typ: PDF dokument, Velikost: 5.52 MB

harmonogram

Začátkem měsíce listopadu 2023 bylo město Bystřice informováno stavební firmou VPK Suchý s.r.o., že práce „V lipách“ na díle Vodovod Bystřice – Líšno byly provedeny v předstihu, a proto stavební společnost navrhla zahájit ještě do konce roku práce mimo komunikaci od zámku směrem na křižovatku na Vokov a práce v Bystřici na přiváděcím řadu od letiště k vodojemu. Kontrolní den stavby tento upravený harmonogram dne 2. listopadu schválil. Navržené práce by měly být realizovány v průběhu měsíce listopadu.

Upravený harmonogram: (1.37 MB)
upraveny harmonogram
 

Dopravní uzavírky včetně změn na základě Rozhodnutí o povolení uzavírky:
 

11. 12. - 15. 12. 2023 – v ulici Na Trojici budou probíhat stavební práce (pokládka vodovodního potrubí). Vstup pouze pro pěší.

29. 11. 2023 – Byla otevřena silnice V Lipkách 
 

 • 1. ETAPA | 24. 7. 2023 - 20. 8. 2023 --> realizována
  uzavírka silnice č. II/111 od ulice Na trojici, Bystřice až po Konopišťský potok
 • 2. ETAPA | 14. 8. 2023 - 3. 9. 2023 --> realizována
  uzavírka silnice č. II/111 od Konopišťského potoka po křižovatku ul. Karla Nového a Dr.E.Beneše v Bystřici + od křižovatky ul. Karla Nového a Dr.E.Beneše po ulici Nová, Bystřice
 • 3. ETAPA | 4. 9. 2023 - 22. 9. 2023 --> změna: prodloužena do 6. 10. 2023
  uzavírka silnice č. II/111 od ul. Na Trojici až po č.p. 8 Líšno u křiž. se silnicí č. III/1114
 • 4. ETAPA | 25. 9. 2023 - 6. 10. 2023 --> změna: zrušena, přeložena na rok 2024, o nový termín bude nově požádáno
  uzavírka silnice č. II/111 od č.p. 35 Líšno u křiž. se silnicí č. III/1114 až po č.p. 37 u křiž. se silnicí č. III/1119
 • 5. ETAPA | 9. 10. 2023 - 27. 10. 2023 --> změna: zrušena, přeložena na rok 2024, o nový termín bude nově požádáno
  uzavírka silnice č. III/1114 v Líšně od křiž. se silnicí č. II/111 až po č.p. 120 Líšno
 • 6. ETAPA | 30. 10. 2023 - 30. 11. 2023 --> změna: od 7. 10. do 30. 11. 2023
  uzavírka silnice č. III/1113 v Líšně od křižovatky u č.p. 35 a silnice č. II/111 ke křižovatce s místní komunikací na pozemku p. č. 228/1 k. ú. Líšno (odbočka do „parcel“)

 

Fáze a milníky

 • 2024 – Předpokládaný rok dokončení realizace projektu VODOVOD BYSTŘICE a projektu VODOVODNÍ PŘÍPOJKY LÍŠNO
 • 16. 7. 2023 – výstavba vodojemu Na Rozvozech – letecké pohledy

vodojem - letecky pohled 1 vodojem - letecky pohled 2

 • 16. 7. 2023 – výstavba vodojemu Na Rozvozech

foto 1 foto 2 foto 3

 • 4. 6. 2023 – budování nové příjezdové komunikace a zahájení výstavby VDJ (vodojemu) Na Rozvozech

123

 • 21. 4. 2023 – zahájení výstavby

123

 • 13. 4. 2023 – položení základního kamene a předání staveniště

Ve čtvrtek 13. dubna došlo k oficiálnímu zahájení stavby Vodovod Bystřice, kterou se rozšíří bystřický vodovod do osady Líšno. V tento den si zástupci stavební společnosti VPK Suchý s.r.o. slavnostně převzali staveniště a do konce roku 2024 se očekává realizace stavby v hodnotě cca 109 milionů korun, která má zabezpečit dostatek kvalitní pitné vody pro samotnou Bystřici a Líšno.

 základní kamen 1 3 

 • začátek roku 2023 – příprava na předání stanoviště

Začátkem roku 2023 začala příprava na předání staveniště vysoutěžené společnosti VPK Suchý s.r.o. a schvalování plánovaného 30 milionového úvěru. Ten projednalo a schválilo zastupitelstvo města na svém březnovém zasedání 2023.

 • konec roku 2022 – přidělení dotace na realizaci

Dotace byla městu Bystřice přidělena Ministerstvem životního prostředí Rozhodnutím z konce roku 2022. Maximální výše dotace je plánována na 65 milionů korun s tím, že stavba musí být realizována nejpozději do 31. května 2025.

 • listopad 2021 – povolení k vodnímu dílu Vodovod Bystřice

Dne 30. listopadu 2021 vydal Odbor životního prostředí Městského úřadu Benešov veřejnou vyhláškou rozhodnutí o povolení k vodnímu dílu Vodovod Bystřice. 

 • září/říjen 2021 – podpisy Smluv o spolupráci s vlastníky nemovitostí

Novým zájemcům byl v těchto termínech rovněž umožněn podpis Plné moci a Souhlasu se vstupem na pozemky. Při dostatečném počtu smluv budou zahájeny projektové práce na přípojkách. Poté budou, na základě pokynu Města, zahájeny projektové práce na jednotlivých přípojkách. V případě, že nebude uzavřen dostatečný počet Smluv o spolupráci, má Město právo odstoupit od realizace projektu infrastruktury. Důvodem pro odstoupení od záměru by bylo rovněž neobdržení finanční podpory z dotačního titulu.

 • 2021 – kancelář Vodohospodářského rozvoje a výstavby a.s. zprostředkovávala občanům dokumentaci pro vodovodní přípojky

Město Bystřice, ve spolupráci s projekční kanceláří Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., přišlo s nabídkou zprostředkovat občanům dokumentaci pro stavbu vodovodní přípojky a zajistit potřebná povolení u orgánů státní správy (zejména povolení stavebního úřadu). Cena za projektové práce a vyřízení povolení činní 3.300 Kč bez DPH (3.993 Kč včetně DPH). Částky byly následně uhrazeny při podpisu Smlouvy o spolupráci na realizaci projektu VODOVOD BYSTŘICE a projektu VODOVODNÍ PŘÍPOJKY LÍŠNO, ve které se vlastník připojované nemovitosti, mimo jiné, zavázal k realizaci vodovodní přípojky v souběhu s výstavbou hlavního vodovodního řadu. Bylo stanoveno, že v případě, že stavba proběhne v souběhu s realizací hlavního řadu, Město navíc uhradí náklady na výkopové práce provedené na veřejné části pozemku (před oplocením). Vodovodní přípojka musí být ukončena ve vodoměrné šachtě a musí být osazen vodoměr. Osazením vodoměru se nemovitost bere jako připojena na budovanou infrastrukturu, voda však odebírána být nemusí (nulový odběr).

 • 2021 – vydání územního rozhodnutí na vodovodní řady a veřejné části přípojek

V roce 2021 bylo téma vodovodních přípojek opět aktuální, neboť bylo vydáno územní rozhodnutí na vodovodní řady a veřejné části přípojek, bylo požádáno o stavební povolení a připravovalo se podání žádosti o dotaci. Jedním z posuzovaných kritérií dotačního titulu bylo právě i počet nově připojovaných nemovitostí a proto se jsme se obrátili na občany. Aby celý projekt došel zdárného konce, bylo téměř nutné, aby připojených nemovitostí bylo více než 90 %.

 • 17. 6. 2021 – veřejné projednání s občany v Líšně

Dne 17. 6. 2021 proběhlo veřejné projednání s občany Líšna na téma „VODOVODNÍ PŘÍPOJKY LÍŠNO“.

1lide3

 • březen 2021 – projednání plánovaných prací na zastupitelstvu

Vedle zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení vodovodu představili zástupci města a společnosti VRV a.s. na březnovém zastupitelstvu v roce 2021 plánovaný postup prací při výstavbě jednotlivých vodovodních přípojek v osadě Líšno.

 • listopad 2020 – podání žádosti o dotaci na projektovou přípravu

Město Bystřice získalo na vodovod dne 18. listopadu územní rozhodnutí a v listopadu roku 2020 využilo své připravenosti a podalo žádost o dotaci na projektovou přípravu projektu „Vodovod Bystřice“. Samotná projektová příprava byla vyčíslena na 2,7 milionu korun.

 • srpen 2020 – vyhlášení nového dotačního titulu ministerstvem na projektovou přípravu

V srpnu roku 2020 vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí nový dotační titul na projektovou přípravu investičních záměrů na dodávky a úpravny pitné vody. 

 • 25. července 2018 – veřejné projednání s občany v zasedací místnosti Městského úřadu v Bystřici

Veřejné projednání III. etapy projektu Vodovod Bystřice – část připojení Líšna proběhlo v zasedací místnosti Městského úřadu v Bystřici ve středu 25. července 2018. Přítomní občané byli seznámeni s celkovou projektovou dokumentací, s plánovanými termíny realizace a podmínkami zpracování projektové dokumentace jednotlivých vodovodních přípojek. Město Bystřice zároveň vyzvalo občany Líšna a majitele jednotlivých nemovitostí, aby vyplnili dotazníky pro zjištění zájmu o zpracování celkového projektu na vodovodní přípojky.

 • červenec 2018 – dokončení projektové dokumentace

Začátkem července roku 2018 obdrželo město od projekční kanceláře Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. dokončenou projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí, s kterou se občané seznámili na veřejném projednání dne 25. července.

 • únor 2017 – předložení zastupitelstvu 4 varianty řešení zásobování pitnou vodou

Na základě výhledů, strategických dokumentů, měrných kampaní a hydraulických výpočtů byl v únoru roku 2017 předložen zastupitelstvu dokument s názvem Hydraulické posouzení vodovodní sítě města Bystřice, který nabízel čtyři varianty řešení zásobování pitnou vodou Bystřice a Líšna.

 • 2016 – město Bystřice začalo s posouzením vodovodní sítě

Už v roce 2016 začalo město Bystřice posuzovat stav vodovodní sítě ve městě a případné její rozšíření do přilehlých osad. Tehdy zastupitelé rozhodli zadat u společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. zpracování uceleného dokumentu, který posoudí nastalou situaci.

 

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Sociální sítě

Virtuální prohlídka

Osady

Partneři, svazky, projekty