Město Bystřice
Bystřice
Město Bystřice
Bystřice

2019

Název projektu: Bystřice - na dobré cestě

 • Poskytovatel dotace: Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení)
 • Předpokládané náklady: 5 664 298 Kč
 • Stručný obsah projektu: Cílem projektu je rozvoj strategického řízení ve veřejné správě prostřednictvím tvorby strategických dokumentů, zavádění principů metody kvality a aplikování principů udržitelného zdroje do praxe, zapojení a zvýšení informovanosti občanů. Nastavení komunikační strategie, vše za pomoci moderních technologií a nástrojů zlepšení komunikace s veřejností, rozvoj lidských zdrojů - profesionalizace veřejné správy. Zajištění kompletního digitálního obsahu a digitálních kompetencí města.
 • Stav zpracování: podána projektová žádost

Název projektu: Renovace památníku padlých a hrobu rudoarmějců

 • Poskytovatel dotace: RUSKO-ČESKÁ SMÍŠENÁ OBCHODNÍ KOMORA, Velvyslanectví Ruské federace v České republice
 • Předpokládané náklady: 360 000 Kč
 • Stručný obsah projektu: Cílem projektu je rekonstrukce pomníku vojákům Rudé armády z druhé světové války na parcele č. 812/3 k.ú. Bystřice u Benešova. Smyslem obnovy není jen technické řešení, ale i vytvoření silného místa, které donutí všechny k zamyšlení o marnost násilí nesoucí ztrátu svých blízkých.
 • Stav zpracování: podána projektová žádost

Název projektu: WiFi4EU Podpora připojení k internetu v místních komunitách v obci Bystřice

 • Poskytovatel dotace: Výkonná agentura pro inovace a sítě
 • Předpokládané náklady: 15 000 EUR
 • Stručný obsah projektu: Cílem projektu WiFi4EU je sloužit k vybudování wi-fi sítí umožňující bezplatný přístup k internetu ve vnitřních a venkovních veřejných prostorách (např. na úřadech, ve školách, knihovnách, zdravotních střediscích, muzeích, veřejných parcích a na náměstích). Měla by se tak zlepšit digitální gramotnost a zvýšit nabídku veřejných služeb poskytovaných v těchto prostorách.
 • Stav zpracování: podána projektová žádost

Název projektu: Rozšíření školních dílen ZŠ Bystřice

 • Poskytovatel dotace: (6. výzva) MAS Posázaví - IROP - Vzdělávání
 • Předpokládané náklady: 2 000 000 Kč
 • Stručný obsah projektu: Cílem projektu je rozšíření učebny školních dílen, vybudování potřebné infrastruktury, pořízení a zavedení nových inovativních pomůcek, prostředků a technik ve výuce. Globálním cílem je práce s moderními pomůckami, vybavenou řemeslnou dílnou. Strategickým cílem je upevnění mezioborové a mezipředmětové spolupráce mezi ZŠ a MŠ Bystřice, zajištění bezbariérového přístupu.
 • Stav zpracování: podána projektová žádost

Název projektu: SDH Bystřice - pořízení nové cisternové automobilové stříkačky

 • Poskytovatel dotace: Hasičský záchraný sbor Středočeského kraje
 • Předpokládané náklady: 6 350 000 Kč
 • Stručný obsah projektu: Cílem projektu je pořízení nové a výkonnější cisternové automobilové stříkačky pro hasičský sbor Bystřice.
 • Stav zpracování: podána projektová žádost

Název projektu: Dokumentace pro Územní rozhodnutí_Revitalizace náhonu k bývalému mlýnu

 • Poskytovatel dotace: Středočeský kraj
 • Předpokládané náklady: 350 900 Kč
 • Stručný obsah projektu: Cílem projektu je vypracování projektové dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí, týkající se opatření pro zvýšení ochrany proti povodním a zlepšení hydromorfologického stavu. Objekt SO 01c Revitalizace náhonu k bývalému mlýnu v intrvfilánu města BYstřice, který je rozpracován v konceptu DUR v rámci zpracované "Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Sázavy".
 • Stav zpracování: podána projektová žádost

Název projektu: Elektromobil a dobíjecí stanice pro město Bystřice

 • Poskytovatel dotace: Státní fond životního prostředí (Životní prostředí ve městech a obcích)
 • Předpokládané náklady: 1 034 550 Kč
 • Stručný obsah projektu: Vozdilo bude pořízení do majetku města a bude využíváno vedením, zaměstnanci a úředníky Města Bystřice. Vzhledek k tomu, že území je členěno na město a 25 přilehlých částí, je potřebné zajistit obslužnost a výkon státní správy a samosprávy v celém území Bystřice. Vozidlo bude využíváné nejen k výkonu státní správy a samosprávy, ale rovněž při výjezdních zasedáních zastupitelstva, zajištění aktivit zdravého města Bystřice a výkonu projektového řízení. Vozidlo bude využíváno k přepravě osob i věcí.  Město Bystřice chce rozvíjet a podporovat elektromobilitu. V centru města Bystřice je umístěna ZŠ i MŠ a několik firem, kteří jsou největšími zaměstnavateli v území. V období topné sezóny dochází vzhledemk počasí ke zhoršenému rozptylu znečištěných látek do ovzduší a město potýká se zhoršenou kvalitou ovzduší. Proto i prosazování alternativních pohonů vozidel přispěje ke zlepšení podmínek života ve městě v podzimním, zimním a jarním období.
 • Stav zpracování: podána projektová žádost

Název projektu: Soustava tůní v okolí Bystřice

 • Poskytovatel dotace: Operační program životního prostředí
 • Předpokládané náklady: 841 611 Kč
 • Stručný obsah projektu: Projekt vybuduvání řeší soustavy tůní v okolí Města Bystřice. Jedná se o 4 lokality, kdy bude celkem vybudováno  18 tůní. Projekt je zaměřen na tvorbu mokřadního biotopu, zvýšení bidiverzity a zadržení vody v krajině.V rámci projektu vznikne celkem 18 tůní, které budou po vytvoření obsazeny obojživelníky. Vzniknou tak místa pro jejich rozmnožování a zároveň dojde díky přerušení lokálních odvodnění k zadržení vody v krajině.
 • Stav zpracování: podána projektová žádost

Název projektu: Výsadba krajinné zeleně Bystřice u Benešova

 • Poskytovatel dotace: Operační program životního prostředí
 • Předpokládané náklady: 1 685 420 Kč
 • Stručný obsah projektu: Obnova sedmi alejí na orné půdě v okolí Bystřice u Benešova. Kromě vlastní výsadby dojde k uvolnění stávajících perspektivních řevin a k jejich ošetření. Případná torza nebudou kácena, ale budou ponechána na dožití. Projekt je zaměřen na obnovu 7 alejí v okolí Bystřice. Část z nich v současné době existuje, ale pomalu se rozpadá stářím, část bude nově vysazena na místě původních cest. Navržená opatření jsou třeba realizovat z následujících důvodů:
 1.  ošetření stromů: Aleje jsou biotopem řady druhů organismů a především v dutinách starých stromů se často nachází řada ohrožených druhů. Vzhledem ke stáří stromů v alejích jsou ve většině ohroženy rozpadem (rozlomením) vlivem houbových patogenů. Stabilizace těchto stromů řezem umožní jejich delší zachování na stanovišti, než dorostou jejich nástupci, a přispěje k zajištění zachování biotopů.
 2. výsadba: Výsadba v rámci stávajících alejí a tvorba nových alejí přispěje ke vzniku nových hnízdních příležitostí pro hmyz, ptáky, drobné savce a další organismy vázané na tyto druhy biotopu.
 • Stav zpracování: podána projektová žádost

Název projektu: Snížení energetické náročnosti Základní školy Bystřice

 • Poskytovatel dotace: Operační program životního prostředí
 • Předpokládané náklady: 7 600 000 Kč
 • Stručný obsah projektu: Předmětem předkládaného projektu je instalace technických zařízení budovy za účelem snížení její energetické náročnosti. Navržená opatření zahrnují instalaci nuceného větrání s rekuperací a instalaci fotovoltaické elektrárny. Projekt počítá se zavedením energetického managementu. Pro splnění hygienických a provozních požadavků na větrání budovy sloužící pro výchovu a vzdělávání dětí, je nutné zajistit přísun dostatečného množství čerstvého vzduchu. To představuje vysoké tepelné ztráty větráním. Z tohoto důvodu je navržen systém nuceného větrání se zpětným získáním tepla. Dále pro snížení nákladů elektrické energie v objektu, je navržena instalace fotovoltaické elektrárny.
 • Stav zpracování: podána projektová žádost

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Sociální sítě

Virtuální prohlídka

Osady

Partneři, svazky, projekty