#
#
#
#
#
#
#

Obsah

Podané žádosti 2019

Název projektu: Bystřice - na dobré cestě

Poskytovatel dotace: Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení)

Předpokládané náklady: 5 664 298 Kč

Stručný obsah projektu: Cílem projektu je rozvoj strategického řízení ve veřejné správě prostřednictvím tvorby strategických dokumentů, zavádění principů metody kvality a aplikování principů udržitelného zdroje do praxe, zapojení a zvýšení informovanosti občanů. Nastavení komunikační strategie, vše za pomoci moderních technologií a nástrojů zlepšení komunikace s veřejností, rozvoj lidských zdrojů - profesionalizace veřejné správy. Zajištění kompletního digitálního obsahu a digitálních kompetencí města.

Stav zpracování: podána projektová žádost

 

Název projektu: Renovace památníku padlých a hrobu rudoarmějců

Poskytovatel dotace: RUSKO-ČESKÁ SMÍŠENÁ OBCHODNÍ KOMORA, Velvyslanectví Ruské federace v České republice

Předpokládané náklady: 360 000 Kč

Stručný obsah projektu: Cílem projektu je rekonstrukce pomníku vojákům Rudé armády z druhé světové války na parcele č. 812/3 k.ú. Bystřice u Benešova. Smyslem obnovy není jen technické řešení, ale i vytvoření silného místa, které donutí všechny k zamyšlení o marnost násilí nesoucí ztrátu svých blízkých.

Stav zpracování: podána projektová žádost

 

Název projektu: WiFi4EU Podpora připojení k internetu v místních komunitách v obci Bystřice

Poskytovatel dotace: Výkonná agentura pro inovace a sítě

Předpokládané náklady: 15 000 EUR

Stručný obsah projektu: Cílem projektu WiFi4EU je sloužit k vybudování wi-fi sítí umožňující bezplatný přístup k internetu ve vnitřních a venkovních veřejných prostorách (např. na úřadech, ve školách, knihovnách, zdravotních střediscích, muzeích, veřejných parcích a na náměstích). Měla by se tak zlepšit digitální gramotnost a zvýšit nabídku veřejných služeb poskytovaných v těchto prostorách.

Stav zpracování: podána projektová žádost

 

Název projektu: Rozšíření školních dílen ZŠ Bystřice

Poskytovatel dotace: (6. výzva) MAS Posázaví - IROP - Vzdělávání

Předpokládané náklady: 2 000 000 Kč

Stručný obsah projektu: Cílem projektu je rozšíření učebny školních dílen, vybudování potřebné infrastruktury, pořízení a zavedení nových inovativních pomůcek, prostředků a technik ve výuce. Globálním cílem je práce s moderními pomůckami, vybavenou řemeslnou dílnou. Strategickým cílem je upevnění mezioborové a mezipředmětové spolupráce mezi ZŠ a MŠ Bystřice, zajištění bezbariérového přístupu.

Stav zpracování: podána projektová žádost

 

Název projektu: SDH Bystřice - pořízení nové cisternové automobilové stříkačky

Poskytovatel dotace: Hasičský záchraný sbor Středočeského kraje

Předpokládané náklady: 6 350 000 Kč

Stručný obsah projektu: Cílem projektu je pořízení nové a výkonnější cisternové automobilové stříkačky pro hasičský sbor Bystřice.

Stav zpracování: podána projektová žádost

 

Název projektu: Dokumentace pro Územní rozhodnutí_Revitalizace náhonu k bývalému mlýnu

Poskytovatel dotace: Středočeský kraj

Předpokládané náklady: 350 900 Kč

Stručný obsah projektu: Cílem projektu je vypracování projektové dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí, týkající se opatření pro zvýšení ochrany proti povodním a zlepšení hydromorfologického stavu. Objekt SO 01c Revitalizace náhonu k bývalému mlýnu v intrvfilánu města BYstřice, který je rozpracován v konceptu DUR v rámci zpracované "Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Sázavy".

Stav zpracování: podána projektová žádost