Město Bystřice
Bystřice
Město Bystřice
Bystřice

Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Město Bystřice
Město Bystřice vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Dr. E. Beneše 25
257 51 Bystřice
Telefon: 317 793 570
Telefon: 317 793 217
E-mail: podatelna@mestobystrice.cz
WWW: www.mestobystrice.cz/
ID Datové schránky: p8xbe7a
 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Dr. E. Beneše 25
  257 51 Bystřice
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Dr. E. Beneše 25
  257 51 Bystřice
 • 4.3 Úřední hodiny

 • 4.4 Telefonní čísla

 • 4.5 Adresa internetové stránky

 • 4.6 Adresa podatelny

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

 • 4.8 Datová schránka

  ID Datové schránky: p8xbe7a
19-0320036379/0800 (Česká spořitelna, a.s.)
00231525
DIČ: CZ00231525

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

 • ústně – v kanceláři úřadu
 • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
  Městský úřad Bystřice
  Dr. E. Beneše 25
  257 51 Bystřice
 • e-mailem: podatelna@mestobystrice.cz
 • elektronickým podáním: podatelna@mestobystrice.cz
 • telefonicky na tel. čísle: 731 575 072
Úřední hodiny

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů
 • Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
 • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001
 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kdo může o informaci požádat

 • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

 • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
 • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

Další omezení práva na informace

 • Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
  1. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
  2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
  3. jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
 • Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
  1. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
  2. ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
  3. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
 • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
 • Povinné subjekty dále neposkytnou informace o
  1. probíhajícím trestním řízení,
  2. rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
  3. plnění úkolů zpravodajských služeb
  4. přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
  5. činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") , je-li v držení
  1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
  2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
  3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
  4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
  5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

Jak se o informaci žádá

Žádost o poskytnutí informace se podává
 1. ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
 2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.
Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Co musí písemná žádost obsahovat

 • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
 • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
 • musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
  1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
  2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
  3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

Jaký bude postup povinného subjektu

 • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
 • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
  1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
  2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
 • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

 • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá

 • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Kdo o odvolání rozhodne

 • o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
   (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
  • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
   (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
  • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
   (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
  • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
  • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
  • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
  • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  • Platné obecně závazné vyhlášky
  • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce zde
  • Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu
 • 11.2 Vydané právní předpisy

  Město Bystřice vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.
  Úřední deska
  Obecně závazné vyhlášky
  Právní předpisy obce a jejich evidence jsou k nahlédnutí na městském úřadě.

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Městský úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

  Sazebník úhrad za poskytování informací.pdf (168.84 kB)

 • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 • 13.1 Vzory licenčních smluv

  Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

  Vzor licenční smlouvy

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou pro Město Bystřice poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva za rok 2023

Výroční zpráva za rok 2023_podepsaná.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 202,37 kB
Staženo: 32×
Vloženo: 3. 1. 2024

Výroční zpráva za rok 2022

Výroční zpráva za rok 2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 190,2 kB
Staženo: 95×
Vloženo: 11. 1. 2023

Výroční zpráva za rok 2021

Výroční zpráva za rok 2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 207,47 kB
Staženo: 195×
Vloženo: 27. 2. 2022

Výroční zpráva za rok 2020

Výroční zpráva za rok 2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 197,76 kB
Staženo: 246×
Vloženo: 1. 2. 2021

Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 207,48 kB
Staženo: 250×
Vloženo: 31. 1. 2020

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 183,75 kB
Staženo: 362×
Vloženo: 31. 1. 2019

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 183,65 kB
Staženo: 427×
Vloženo: 31. 1. 2018

Výroční zpráva za rok 2016

vyrocni zprava za rok 2016.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 354,36 kB
Staženo: 527×
Vloženo: 17. 5. 2017

Výroční zpráva za rok 2015

vyrocni zprava za rok 2015.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 353,74 kB
Staženo: 511×
Vloženo: 17. 5. 2017

Výroční zpráva za rok 2014

vyrocni zprava za rok 2014.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 351,15 kB
Staženo: 564×
Vloženo: 17. 5. 2017

Výroční zpráva za rok 2013

vyrocni zprava za rok 2013.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 351,68 kB
Staženo: 534×
Vloženo: 17. 5. 2017

Rok 2024

4_Poskytnutí informací_Support Comunication s.r.o._SU/651/2024/MUBY 
Zveřejněno dne 26.02.2024

3_Poskytnutí informací_fyzické osobě_SU/451/2024/MUBY 
Zveřejněno dne 13.02.2024

2_Poskytnutí informací_fyzické osobě_SÚ/93/2024/MUBY 
Zveřejněno dne 22.01.2024

1_Poskytnutí informací_Istav Media s.r.o._Ma/5/2024/MUBY 
Zveřejněno dne 09.01.2024

Rok 2023

9_Poskytnutí informací_fyzické osobě_SU/6761/2023/MUBY 
Zveřejněno dne 21.12.2023

8_Poskytnutí informací_AK_Scholz&Maly_Ma/4952/2023/MUBY (1.55 MB)
Zveřejněno dne 13.09.2023

7_Poskytnutí informací_fyzické osobě_Ma/4058/2023/MUBY (192.69 kB) 
Zveřejněno dne 19.07.2023

Zveřejněno dne 07.06.2023

5_Poskytnutí informací_PB SCOM s.r.o._Ma/2230/2023/MUBY (196.53 kB)
Zveřejněno dne 13.04.2023

4_Poskytnutí informací_Istav Media s.r.o._Ma/2160/2023/MUBY (169.62 kB)
Zveřejněno dne: 05.04.2023

3_Poskytnutí nformací_AMA, s.r.o._Ma/1302/2023/MUBY (146.84 kB)
Zveřejněno dne: 13.03.2023

2_Poskytnutí informací_Istav Media s.r.o._Ma/70/2023/MUBY (256.15 kB)
Zveřejněno dne: 16.01.2023

1_Poskytnutí informací_Istav Media, s.r.o._Ma/94/2023/MUBY (202.66 kB)
Zveřejněno dne: 09.01.2023 

Rok 2022

9_Poskytnutí informace fyzické osobě SU/7234/2022/MUBY (249.63 kB)
Zveřejněno dne 01.12.2022

8_Poskytnutí informace fyzické osobě na žádost 6485/2022/MUBY (216.12 kB)
Příloha: Memorandum o vzájemné spolupráci (3.5 MB)
Zveřejněno dne 07.11.2022

7_Poskytnutí informace_PB SCOM.pdf (276.65 kB)
Zveřejněno dne 10.10.2022

6_Poskytnutí informací_Istav Media_58092022MUBY.pdf (303.92 kB)
Zveřejněno dne 04.10.2022

5_Poskytnutí informací fyzické osobě na žádost_42302022MUBY (159.15 kB)
Zveřejněno dne 08.08.2022

Příloha:
Jenací řád Zastupitelstva města Bystřice (224.81 kB)
Volební řád Zastupitelstva města Bystřice (158.21 kB)

4_Poskytnutí informací fyzické osobě_29942022MUBY_celý spis včetně příloh (32.69 MB)
Zveřejněno: 21.06.2022

3_Poskytnutí informací_Istav Media_22382022MUBY.pdf (122.9 kB)
Příloha: Odpověď na žádost podle 106-1999 Sb_.21362022MUBY_Istav Media.pdf (302.59 kB)Zveřejněno dne: 14.04.2022

2_Poskytnutí informací_Istav Media_4732022MUBY (154.36 kB)
Zveřejněno dne: 31.01.2022

1_Poskytnutí informací_Istav Media_4092022MUBY.pdf (116.84 kB)
Příloha: Odpověď na žádost podle 106-1999 Sb. 1392022MUBY – Isatv Media.pdf (335.67 kB)Zveřejněno dne: 21.01.2022

Rok 2021

Poskytnutí informace_Nedokončená stavební řízení s parametry nad 1000m2 hrubé podlažní plochy..pdf (114.14 kB)
Příloha: Odpověď podle 106-1999 Sb – Poskytnutí informací o nedokončených stavebních řízeních.pdf (236.67 kB)

Poskytnutí informací – Žádost o poskytnutí.pdf (116.62 kB)
Příloha: Odpověď podle 106-1999 Sb – Poskytnutí informací z rozhodnutí vydaných stavebním úřadem.pdf (36.25 kB)

Poskytnutí informací – Žádost o poskytnutí.pdf (116.62 kB)
Příloha: Odpověď podle 106-1999 Sb – Poskytnutí informací z rozhodnutí vydaných stavebním úřadem.pdf (36.25 kB)
Přílohy dopisu: Rozhodnutíí za období 1_1_2021 – 31_08_2021.pdf (71.92 kB)

Poskytnutí informací – Kopie protokolu o autorizovaném měření hluku.pdf (116.59 kB)
Příloha: Odpověď podle 106-1999 Sb – Poskytnutí kopie protokolu o autorizovaném měření hluku.pdf (65.29 kB)

Poskytnutí informací – akademická práce_Redigováno.pdf (2.05 MB)

Poskytnutí informací – zaslání kopií dokumentů.pdf (117.6 kB)
Příloha: Odpověď podle 106-1999 Sb – zaslání požadovaných dokumentů.pdf (80.59 kB)
Přílohy dopisu:
Kolaudační souhlas.pdf (133.56 kB)
Odpověď MÚ Bstřice_stavební úřad_na stížnost.pdf (107.46 kB)
Akustika.pdf (247.64 kB)
Souhlas hygiena.pdf (76.6 kB)
Vyjádření KÚSK.pdf (165.48 kB)

Poskytnutí informací - Vyjádření provozovatele letiště Benešov - Letiště Benešov PO
Příloha: Letiště_Odpověď podle 106-1999 Sb._Redigováno.pdf (51.88 kB)
Přílohy dopisu:
LKBE_Vyj_d_en_ k dokumentaci pro stavebni_rizeni.pdf (144.3 kB)
LKBE_Vyj_d_en_ k dokumentaci pro stavrizeni.pdf (156.51 kB)

Rok 2020

Poskytnutí informací - Využití služebního psa obecní policií
Příloha: Odpověď podle 106-1999 Sb._Redigováno

Poskytnutí informací - Natažení policejní pásky Radošovice
Příloha: Odpověď podle 106-1999_Redigováno

Poskytnutí informací - Souhrn dotazů k úředním postupům obce
Příloha: Dopis_Redigováno

Poskytnutí informací - Investiční plán města na roky 2020-2022
Příloha: Dopis

Rok 2019

Poskytnuté informace - Aktuální využití služebních psů a psovodů Městskou policií Bystřice
Příloha: Dopis

Poskytnuté informace - územní studie koncepce dopravy města Bystřice
Příloha: Dopis

Poskytnutí informace - investiční plány města na rok 2019
Příloha: Dopis

Poskytnutí informace - podání nabídek ve smyslu veřejných zakázek
Příloha: Dopis

Poskytnutí informace - Územní plán města Bystřice – změna využití území pozemků v k.ú. Božkovice
Příloha: Dopis
Příloha k dopisu

Poskytnuté invormace - Územní plán města Bystřice - změna využití území pozemků v k.ú. Božkovice - DOPLNĚNÍ I. k poskytnuté informaci
Příloha: Dopis
Příloha k dopisu

Poskytnutí informace - Územní plán města Bystřice - změna využití území pozemků v k.ú. Božkovice - DOPLNĚNÍ II. k poskytnuté informaci
Příloha: Dopis 

Poskytnutí informace - Územní plán města Bystřice - změna využití území pozemků v k.ú. Božkovice - DOPLNĚNÍ III. k poskytnuré informaci
Příloha: Dopis
Příloha k dopisu     

                  Příloha: Rozhodnutí

 

                     Příloha: Dopis    

                     Příloha: Dopis  

                     Příloha: Dopis

                                    Příloha k dopisu

                  Příloha: Dopis

                  Příloha: Dopis

                  Příloha: Dopis

                  Příloha: Dopis

 

Rok 2018

                  Příloha: Dopis

                 Příloha: Dopis

 

Rok 2017

 

                 Příloha: Rozhodnutí o odmítnutí žádosti

                 Příloha: Dopis

                 Příloha: Dopis

 

Rok 2016

 

Rok 2015

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

18. Informace k ochraně osobních údajů - GDPR

 

 

 • Kontakty na pověřence pro ochranu osobních údajů:

Pověřencem pro ochranu osobních údajů:

JUDr. David Černecký

Advokátní kancelář Camrda, Premus, Vychopeň, Vachoušek, Zeman a partneři,

se sídlem Masarykovo nám. 225, 256 01 Benešov

datová schránka: ID c3ahufb

email: cernecky@pravni.cz

tel.: 317 763 535 (v době úředních hodin kanceláře, a to v pracovní dny od pondělí do pátku od 8:30-11:00 a 12:00-16:00 a v době přítomnosti pověřence).

V době mimo úřední hodiny kanceláře a v případě fyzické nepřítomnosti pověřence v kanceláři je možno využít e-mail nebo datovou schránku.

Žádost o poskytutí informace

zadost o poskytnuti informace.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 241,38 kB
Staženo: 577×
Vloženo: 17. 5. 2017

Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost

 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Sociální sítě

Virtuální prohlídka

Osady

Partneři, svazky, projekty