Město Bystřice
Bystřice
Město Bystřice
Bystřice

Prezidentské volby 2023 » více informací

Blíží se termín splatnosti poplatku za odpad a poplatku ze psů

thumb

Od 10. února 2020 do 31. března 2020 je třeba zaplatit poplatek za odpad, případně poplatek ze psů.
Kde a kdy to můžete učinit a koho se tyto poplatky týkají?

Poplatek ze psů
(Obecně závazná vyhláška města Bystřice č. 3/2019, o místním poplatku ze psů)

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

(1) v budově určené pro bydlení, s výjimkou rodinného domu, nebo v zařízeních určených pro ubytování, jestliže je v něm držitel přihlášen  
  a) za prvního psa 500 Kč
  b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 750 Kč
  c) za prvního psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let nebo poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživateli sirotčího důchodu 200 Kč
  d) za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let, nebo poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživateli sirotčího důchodu 300 Kč
(2) v rodinném domě  
  a) za prvního psa 100 Kč
  b) za druhého psa a každého dalšího psa téhož držitele 150 Kč
  c) za prvního psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let nebo poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživateli sirotčího důchodu 100 Kč
  d) za druhého psa a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let nebo poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživateli sirotčího důchodu 150 Kč
(3) v ostatních případech neuvedených v písm. a) až d) za prvního psa 500 Kč
(4) v ostatních případech neuvedených v písm. a) až d) za druhého a každého dalšího psa 750 Kč

Splatnost poplatku:

Poplatek je splatný od 10. 2. 2020 do 31. 3. 2020.

Poplatek je možno uhradit bezhotovostním převodem platební kartou nebo v hotovosti v pokladně města v Městském úřadě Bystřice nebo na účet města Bystřice vedený u České spořitelny
č. 19-0320036379/0800 nebo jiným způsobem v souladu  sustanovením § 163 odst. 3 zákona
č. 280/2009 Sb., daňového řádu, pokud je možné tuto platbu tímto způsobem uskutečnit.

 


 

Poplatek za odpad

(Obecně závazná vyhláška města Bystřice č. 4/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů)

Poplatník a předmět poplatku

(1)  Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
  a) fyzická osoba přihlášená v obci,
  b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.


Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku činí 750 Kč a je tvořena:
  a) z částky 250 Kč za kalendářní rok a
  b) z částky 500 Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.


Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný jednorázově, a to od 10. 2. 2020 do 31. 3. 2020.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

 

Datum vložení: 25. 1. 2020 18:15
Datum poslední aktualizace: 25. 1. 2020 20:26
Autor:

Volný čas

logo MA21

Projekty hrazené z EU

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:4
DNES:474
TÝDEN:474
CELKEM:1181737

Protipovodňová opatření

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Sociální sítě

Virtuální prohlídka

Partneři, svazky, projekty

Osady