Město Bystřice
Bystřice
Město Bystřice
Bystřice

Platby za odpady na rok 2021 je třeba uhradit nejpozději do 31.3., informace  zde

Životní prostředí

Kontakty:

Ing. Alice Černá - vedoucí Odboru investic, výstavby a správy majetku

Iva Dvořáková

Úrední hodiny:

  • Pondělí: 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
  • Středa: 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
  • Čtvrtek: 8:00 - 11:00

UPOZORNĚNÍ:

Ve dnech od 15. 2.  do 19. 2. bude z provozních důvodů přerušen provoz životního prostředí. Agenda bude v nouzovém stavu zajišťována ve dnech 22.2. - úřední den, 23.2. a 26.2.

V případě nutnosti se na úřad obracejte písemně, prostřednictvím e-mailové komunikace nebo oficiální cestou, přes podatelnu městského úřadu a datovou schránkou. Děkujeme za pochopení.

KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES

Ke kácení dřevin rostoucích mimo les je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody (místně příslušný obecní úřad). Povolení je vydáváno vždy na základě žádosti a po posouzení funkčního a estetického významu dřevin.

Pro účely stavebního záměru povolovaného stavebním úřadem v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí je nezbytné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody.

 

Kdo je oprávněn podat žádost

Žádost o povolení kácení/závazné stanovisko podává pouze vlastník pozemku, na němž dřeviny rostou nebo stavebník, případně nájemce pozemku, či jiný oprávněný uživatel, a to s písemným souhlasem vlastníka (oprávnění je třeba doložit). V případě, že je vlastníků více, musí být žádost podepsaná všemi vlastníky.

 

Co uvést do žádosti

- jméno, datum narození a adresa žadatele, případně název organizace, IČ a adresa sídla
- druh a počet kácených dřevin, jejich obvody kmenů, v případě křovin jejich plošné výměry

- důvod kácení dřevin
- parcelní číslo pozemku a katastrální území
- telefonní kontakt na žadatele

- datum a podpis žadatele

 

Co k žádosti přiložit

- situační mapka se zákresem dřevin ke kácení (např. mapa katastru nemovitostí, mapa pozemkového katastru, situační náčrtek se stručným popisem umístění dřevin)

- v případě, že žádá nájemce, nebo jiný oprávněný uživatel - souhlas vlastníka pozemku. V případě zastupování vlastníka plnou mocí – plnou moc s uvedením rozsahu zastupování (zastoupení ve věci povolení kácení dřevin)

- projektová dokumentace stavby (v případě žádosti o vydání závazného stanoviska)

 

Kam podat žádost

Pro katastrální území Božkovice, Bystřice u Benešova, Drachkov, Jinošice, Jírovice, Kobylí, Líšno, Nesvačily u Bystřice, Ouběnice u Votic a Tvoršovice na adresu Městského úřadu Bystřice, Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice.

 

Kdy není třeba povolení

(za předpokladu, že dřeviny nejsou součástí významného krajinného prvku, nebo stromořadí)

- pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí

- pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2

- pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin

- pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.

Ve všech ostatních případech je nutné požádat o vydání povolení kácení, či vydání závazného stanoviska.

 

Kdy je možné provést kácení

- kácení dřevin se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. Obdobím vegetačního klidu se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny.

- po nabytí právní moci rozhodnutí

 

Tiskopisy

ŽÁDOST O POVOLENÍ KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES (301.19 kB)

ŽÁDOST O ZÁVAZNÉ STANOVISKO KE KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES PRO ÚČELY STAVEBNÍHO ZÁMĚRU (307.23 kB)

(Chcete-li formulář vyplnit elektronicky, otevřete ho v Adobe Acrobat Readeru, vyplňte a uložte.)

 

Jaké jsou poplatky a lhůty vyřízení

- bez poplatků. Může být účtován poplatek za místní šetření dle sazebníku správních poplatků,

- standardní případy jsou většinou vyřízeny do 30 dnů. V ostatních případech je zákonem stanovená lhůta pro vyřízení žádosti do 90 dnů.

 

Použité pojmy

Významné krajinné prvky jsou např. vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy. Dále jsou jimi i jiné části krajiny zaregistrované orgánem ochrany přírody.

Stromořadí je definováno jako souvislá řada nejméně deseti stromů s pravidelnými rozestupy. Chybí-li v některém úseku souvislé řady nejméně deseti stromů některý strom, je i tento úsek považován za součást stromořadí. Za stromořadí se nepovažují stromy rostoucí v ovocných sadech a plantážích dřevin.

Zapojené porosty dřevin (pokud celková plocha kácených porostů dřevin nepřesáhne 40 m2)
Zapojený porost je soubor dřevin, v němž se nadzemní části dřevin jednoho patra vzájemně dotýkají, prorůstají nebo překrývají, s výjimkou dřevin tvořících stromořadí, pokud obvod kmene jednotlivých dřevin měřený ve výšce 130 cm nad zemí nepřesahuje 80 cm; jestliže některá z dřevin v souboru přesahuje uvedené rozměry, posuzuje se vždy jako jednotlivá dřevina.

 

Popis je zpracován dle právního stavu

ke dni 23. 01. 2018

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Sociální sítě

Virtuální prohlídka

Partneři, svazky, projekty

Osady