#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Městská policie Bystřice
Kontakty

Adresa:

Městský úřad Bystřice (1. patro - vchod dvorem)
Dr. E. Beneše 25
257 51 Bystřice

Pracovní doba: 

Po  7:00 - 24:00
Út  7:00 - 24:00
St  7:00 - 24:00
Čt  7:00 - 24:00
  7:00 - 24:00
So 17:00 - 01:00

Mimo pracovní dobu volejte linku PČR 158

Telefon: 602 206 156

Strážníci:

Adam Semela

Vít Vrtiška

Petr Salavec

Zdenek Pištěk

 

E-mail:

mestska-policie@mestobystrice.cz

 

Facebook:

Městská policie Bystřice
 

Útulek:

Odchycená zvířata jsou převážena do útulku: Naděje pro čtyři packy

Věcná příslušnost

Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů:

a) přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku
b) dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití
c) dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce
d) podílí se ve stanoveném rozsahu na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích
e) podílí se na ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění činí opatření k jeho obnovení
f) podílí se na prevenci kriminality v obci
g) provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci
h) odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce
i) poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje o obecní policii

 

Oprávnění strážníků

dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, má strážník tyto oprávnění:

a) požadovat vysvětlení, prokázání totožnosti
b) vyžadovat poskytnutí údajů z informačních systémů
c) předvést osobu
d) odebrat zbraň
e) zakázat vstup na určená místa
f) otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor
g) odejmout věc
h) vstoupit do živnostenských provozoven
i) použít donucovací prostředky, psa nebo služební zbraň
j) pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy z míst veřejně přístupných
k) měřit rychlost vozidel na pozemních komunikacích
l) vyzvat řidiče k podrobení se vyšetření ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem či jinou návykovou látkou apod.
m) zastavovat vozidla na pozemních komunikacích při regulaci silničního provozu anebo v případě podezření na konkrétní přestupek v dopravě.

 

Strážník Městské policie je v souladu s § 127 trestního zákoníku při výkonu své pracovní činnosti považován za úřední osobu.

Neuposlechnutí výzvy strážníka, nebo znevážení jeho postavení, je přestupkem dle § 5 odst. 1 písm. a/b, z.č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.