#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

EVIDENCE OBYVATEL

Kontakty:

Petra Leitnerová

Tel.: 317 783 181

e-mail: petra.leitnerova@mestobystrice.cz


 

Tato stránka je v přípravě

 

Přihlášení k trvalému pobytu

(zákon č. 133/2000 sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech)

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území, a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním, popř. orientačním.

Postup:

Změnu místa trvalého pobytu ohlašuje:

  • občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy
  • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu,
  • zákonný zástupce za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu,
  • člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem, nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy.

V případě změny místa trvalého pobytu občan hlásí místo trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu; předkládá vyplněný "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu" (obdrží na ohlašovně), platný doklad totožnosti (občanský průkaz, nebo jiný obdobný doklad, který je veřejnou listinou) a doklad opravňující přihlášení (vlastnictví k bytu nebo domu – č. LV z KN, nájemní smlouva nebo úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny.

Správní poplatky:

Za ohlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan České republiky správní poplatek ve výši 50,- Kč. Občané mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeni.

Lhůta k vyřízení:

Ohlašovna je povinna provést zápis o změně adresy místa trvalého pobytu do agendového informačního systému evidence obyvatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů.

Opravné prostředky:

V případě, že ohlašovna po splnění zákonných podmínek vyhoví a hlášenou změnu místa trvalého pobytu zaeviduje, nevydává rozhodnutí ve správním řízení.

Správní rozhodnutí však vydá, pokud se zjistí při hlášení změny místa trvalého pobytu nedostatky v předkládaných dokladech nebo rozpory uváděných údajů s údaji v informačním systému evidence obyvatel a nedostatky ani po výzvě ve stanovené lhůtě nejsou odstraněny; ohlašovna rozhodne o tom, že změna místa trvalého pobytu nebude zaevidována. Proti rozhodnutí o nezaevidování změny místa trvalého pobytu lze podat odvolání.

 

Zrušení trvalého pobytu

Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Ukončení trvalého pobytu na území České republiky

Ohlášení doručovací adresy

Formulář - Hlášení adresy pro doručování

Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému

Ztráty a nálezy

Přihláška vítání občánků